Anmäl minskning för att täcka förlust

– skicka in det här

Dessa handlingar ska du skicka in när aktiekapitalet ska minskas för att täcka en förlust

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Blanketten Minska aktiekapitalet, nr 819 Pdf, 253 kB.

Ja

Kom ihåg att en styrelseledamot eller den verkställande direktören måste skriva under.

Bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia) och eventuellt beslutsförslag

Ja

Ska innehålla beslutet om minskning.

Bolagsordning

Ibland

Om bolagsstämman fattat beslut om att ändra bolagsordningen för att rymma det nya aktiekapitalet och antalet aktier ska även den nya bolagsordningen skickas in.

Vill du veta mer om de olika stegen för att minska aktiekapitalet?

Följ vår beskrivning av de olika stegen för att täcka förlust.