Anmäl minskning för att avsätta medel till fritt eget kapital

– skicka in det här

Dessa handlingar ska du skicka in när aktiekapitalet har minskats för att avsätta medel till fritt eget kapital

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Blanketten Minska aktiekapitalet, nr 819 Pdf, 253 kB.

Ja

Kom ihåg att en styrelseledamot eller den verkställande direktören måste skriva under.

Bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia) och eventuellt beslutsförslag

Ja

Ska innehålla beslutet om minskning.

Bolagsordning

Ibland

Om bolagsstämman fattat beslut om att ändra bolagsordningen för att rymma det nya aktiekapitalet och antalet aktier ska även den nya bolagsordningen skickas in.

Ökar företaget samtidigt aktiekapitalet för att slippa tillstånd måste du ibland skicka in fler bilagor för att ditt ärende ska bli komplett och kunna leda till registrering.

Företaget har ökat aktiekapitalet för att slippa tillstånd – skicka även in det här

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Redogörelse över samtidiga åtgärder för att slippa tillstånd (bestyrkt kopia)

Ibland

Om företaget samtidigt ökar sitt aktiekapital på ett sådant sätt att man slipper ansöka om tillstånd måste en redogörelse upprättas över dessa samtidiga åtgärder. Bolagsverket kräver som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis företaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet på minst ett lika stort belopp som minskningen, så behöver vi inte se denna handling.

Revisorsyttrande över redogörelsen (bestyrkt kopia)

Ibland

En revisor ska alltid yttra sig över redogörelsen. Det gäller oavsett om företaget har krav på att ha en revisor eller inte. Ett företag utan egen revisor måste alltså anlita en revisor för uppdraget. Bolagsverket kräver som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis företaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet på minst ett lika stort belopp som minskningen, så behöver vi inte se denna handling.

Vill du veta mer om de olika stegen för att minska aktiekapitalet?

Följ vår beskrivning av de olika stegen för att avsätta medel till fritt eget kapital.