Anmäl minskning för återbetalning till aktieägarna

– skicka in det här

Har företaget fattat beslut om att minska aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ska du skicka in olika saker beroende på om

  • det är en extra bolagsstämma som har fattat beslutet
  • företaget har ökat aktiekapitalet för att slippa tillstånd
  • återbetalning ska ske med annan egendom än pengar eller genom kvittning.

Dessa handlingar ska du skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Blanketten Minska aktiekapitalet, nr 819 Pdf, 253 kB.

Ja

Kom ihåg att en styrelseledamot eller den verkställande direktören måste skriva under.

Försäkran på heder och samvete att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet (original)

Ja

En sådan försäkran finns förtryckt på blanketten och kryssas i vid anmälan.

Bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia) och eventuellt beslutsförslag

Ja

Ska innehålla beslutet om minskning.

Bolagsordning

Ibland

Om bolagsstämman har fattat beslut om att ändra bolagsordningen för att rymma det nya aktiekapitalet och antalet aktier ska även den nya bolagsordningen skickas in.

Ibland måste du skicka in fler bilagor

För att ärendet ska bli komplett och kunna leda till registrering måste du i vissa fall skicka in fler bilagor. Det är därför viktigt att du kontrollerar om någon eller några av följande punkter gäller för just er minskning.

Skicka även in det här

om det är en extra bolagsstämma som har fattat beslutet

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Årsredovisning och revisionsberättelse (bestyrkt kopia)

Ibland

Har årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse redan skickats in till oss behöver den inte skickas in igen.

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse (bestyrkt kopia)

Ja

Redogörelsen ska vara undertecknad av minst hälften av styrelsens ledamöter.

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse (bestyrkt kopia)

Ja

Det här yttrandet behöver bara upprättas och skickas in om företaget har eller ska ha revisor.

om företaget ökar aktiekapitalet för att slippa tillstånd

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Redogörelse över samtidiga åtgärder för att slippa tillstånd (bestyrkt kopia)

Ibland

Om företaget samtidigt ökar sitt aktiekapital på ett sådant sätt att man slipper ansöka om tillstånd måste en redogörelse upprättas över dessa samtidiga åtgärder. Bolagsverket kräver som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis företaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet på minst ett lika stort belopp som minskningen, så behöver vi inte se denna handling.

Revisorsyttrande över redogörelsen (bestyrkt kopia)

Ibland

En revisor ska alltid yttra sig över redogörelsen. Det gäller oavsett om företaget har krav på att ha en revisor eller inte. Ett företag utan egen revisor måste alltså anlita en revisor för uppdraget. Bolagsverket kräver som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis företaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet på minst ett lika stort belopp som minskningen, så behöver vi inte se denna handling.

om återbetalning ska ske med annat än pengar

Tabell som visar vilka handlingar du ska skicka in vid en minskning för återbetalning till aktieägarna.

Handling

Skickas in?

Kommentar

Redogörelse över den egendom som ska återbetalas eller över kvittningsvillkoren (bestyrkt kopia)

Ja

Om återbetalning ska ske med annan egendom än pengar eller genom kvittning ska det upprättas en redogörelse över den egendom som ska återbetalas eller över kvittningsvillkoren.

Revisorsyttrande över redogörelsen (bestyrkt kopia)

Ja

En revisor ska alltid yttra sig över redogörelsen. Det gäller oavsett om företaget har krav på att ha en revisor eller inte. Ett företag utan egen revisor måste alltså anlita en revisor för uppdraget.

Vill du veta mer om de olika stegen för att minska aktiekapitalet?

Följ vår beskrivning av de olika stegen för återbetalning till aktieägarna.