Teckna konvertibler

Det finns olika sätt att teckna sig för konvertibler. Det kan ske på en separat teckningslista eller direkt i bolagsstämmoprotokollet. Teckning kan även ske genom betalning.

Teckning på teckningslista

Du tecknar konvertibler genom att skriva din namnteckning bredvid antalet konvertibler du tecknar, på en teckningslista.

Teckningslistan ska innehålla emissionsbeslutet. Följande handlingar ska finnas som bilagor till teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknaren på en plats som anges i teckningslistan:

  • handlingar som legat till grund för beslutet på bolagsstämman, exempelvis styrelsens redogörelse och revisorsyttrande över kvittning av fordran eller apportegendom
  • en kopia av bolagsordningen.

Teckning direkt i protokollet

Om alla som är berättigade att teckna konvertiblerna är närvarande vid den bolagsstämma där emissionsbeslutet fattas, får teckningen av konvertiblerna göras direkt i stämmoprotokollet. Du tecknar konvertiblerna genom att skriva din namnteckning bredvid antalet konvertibler du tecknar.

Teckning genom betalning

I emissionsbeslutet får det bestämmas att teckning av konvertibler avseende hela eller del av emissionen ska ske genom betalning. I så fall ska beslutet, de handlingar som legat till grund för beslutet och bolagsordningen hållas tillgängliga för tecknarna hos bolaget.

Teckningen av konvertibler sker i detta fall genom betalningen i stället för genom namnunderskrift på en teckningslista.

Styrelsen beslutar om tilldelning av konvertibler

När teckningen av konvertibler har skett ska styrelsen besluta hur många konvertibler varje tecknare ska tilldelas. Anser styrelsen att någon teckning är ogiltig, ska tecknaren genast underrättas om detta.