Konvertering – konvertibler

Vid konvertering byter innehavaren av en konvertibel ställning, från borgenär till aktieägare, i sitt förhållande till aktiebolaget. När konvertering (utbyte) till nya aktier skett ska ni anmäla det till Bolagsverket.

Anmäl till Bolagsverket

Styrelsen ska senast tre månader efter det att tiden för konvertering löpt ut anmäla till Bolagsverket hur många aktier som tillkommit genom konvertering. Om konverteringstiden är längre än ett år ska anmälan om antalet konverterade aktier göras senast tre månader efter varje räkenskapsårs utgång, under vilket konvertering skett. Samma emission kan ge upphov till konvertering vid flera tillfällen och därmed till flera registreringar.

Aktiekapitalet ökas och nya aktier tillkommer

I samband med en konvertering överförs aktiebolagets skuld till aktiekapitalet. Det är alltså först då som aktiekapitalet ökas och nya aktier tillkommer. Om konverteringen sker till en kurs som överstiger aktiernas kvotvärde kallas det belopp som överstiger kvotvärdet för överkurs.

Överkursfonden

Överkursfonden är fram till och med den 31 december 2020 en fri fond och utgör fritt eget kapital. Från och med den 1 januari 2021 delas överkursfonden upp i en bunden överkursfond och en fri överkursfond. Medel som finns i överkursfonden vid utgången av år 2020 förs till den fria överkursfonden.

I beslut om emission av konvertibler som fattas från och med den 1 januari 2021 ska det stå om eventuell överkurs i samband med konverteringen ska föras till den bundna överkursfonden eller till den fria överkursfonden. Det är även möjligt att fördela överkursen mellan de två fonderna.

Aktierna ska föras in i aktieboken

De nya aktierna ska genast föras in i aktieboken. Aktierna medför därigenom rösträtt även om registrering ännu inte har skett. I avstämningsbolag ska anmälan genast göras, till den värdepapperscentral (exempelvis Euroclear Sweden AB) som för avstämningsregister för bolaget, om att konvertering har skett. I de fall konvertiblerna har getts ut i pappersform ska de förses med en anteckning om konverteringen.

Intyg från revisor krävs

För att konverteringen ska kunna registreras krävs att en auktoriserad eller godkänd revisor intygar att bolaget för varje aktie som har lämnats i utbyte har tillförts ett vederlag som minst motsvarar kvotvärdet av de tidigare aktierna.