Förslag – fondemission

Styrelsen eller någon annan, till exempel en aktieägare, skriver ett förslag till beslut om fondemission, som ska läggas fram för stämman.

Det här ska alltid finnas med i förslaget

 • Beloppet som aktiekapitalet ökas med.
 • Information om nya aktier ska ges ut.
 • Hur beloppet som aktiekapitalet ökar med ska tillföras. Det kan vara:
  • från fritt eget kapital
  • från den bundna överkursfonden – det är först från och med den 1 januari 2021 som det är möjligt att avsätta medel till den bundna överkursfonden
  • från reservfonden
  • från uppskrivningsfonden
  • genom uppskrivning av värdet på en anläggningstillgång
  • från fond för utvecklingsutgifter.

Om nya aktier ges ut ska detta finnas med i förslaget

 • Hur många nya aktier som varje gammal aktie ska ge rätt till.
 • Från vilken tidpunkt (det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning.
 • De nya aktiernas aktieslag (ska bara anges om det finns eller kan ges ut aktier av olika slag).

I förekommande fall ska detta finnas med i förslaget

 • Om något förbehåll, exempelvis omvandling, samtycke, förköp, hembud eller inlösen, ska gälla för de nya aktierna eller inte.
 • Att kuponger som hör till aktiebreven ska användas som fondaktierättsbevis.
 • Att överskjutande fondaktierätter ska säljas genom aktiebolagets försorg.
 • Avstämningsdagen, om bolaget är ett avstämningsbolag. Avstämningsdagen sätts i samråd med företagets värdepapperscentral (exempelvis Euroclear SwedenAB), och den får inte infalla innan beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket.

Kompletterande handlingar – vid extra bolagsstämma

En årsredovisning behandlas inte på en extra bolagsstämma. För att aktieägarna vid en extra bolagsstämma ändå ska få bra underlag inför beslutet ska följande handlingar bifogas tillsammans med förslaget:

 • den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning.
 • revisionsberättelsen, när en sådan ska finnas.
 • en redogörelse från styrelsen över händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar och som haft stor betydelse för aktiebolaget. Redogörelsen ska vara undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna.
 • ett yttrande från företagets revisor (om företaget ska ha revisor) över redogörelsen ovan.

Förslaget och de kompletterande handlingar som behövs ska finnas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor närmast före bolagsstämman. För noterade aktiebolag gäller att dessa handlingar måste finnas tillgängliga under minst tre veckor före stämman.