Minskning av reservfond och bunden överkursfond som kräver tillstånd

Tillstånd till minskning krävs för återbetalning till aktieägarna eller för annat ändamål, exempelvis överföring till en fri fond.

Det finns ingen tidsgräns för när du måste ansöka. Men Bolagsverket måste besluta om tillstånd innan företaget kan genomföra minskningen.

Så här går det till

  1. Styrelsen skriver ett förslag till minskning som ett underlag för aktieägare på bolagsstämman.
  2. Bolagsstämman fattar beslut om att minska reservfonden eller den bundna överkursfonden. Beslutet registreras inte av Bolagsverket.
  3. Ansök om tillstånd hos Bolagsverket. Styrelsen ansöker om tillstånd att få verkställa beslutet.
  4. Bolagsverket kallar på borgenärer via Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader och räknas från kungörelsedatumet. När kallelsetiden har gått ut skickar Bolagsverket ett beslut om tillstånd. Efter registreringen får aktiebolaget en registeruppgift. Vid tvister beslutar allmän domstol om tillstånd till minskningen.
  5. Genomför minskningen. Efter att vi har meddelat företaget vårt beslut kan det genomföra minskningen.

I dessa fall behövs inget tillstånd

Inget tillstånd krävs för beslut att

  • minska reservfonden eller den bundna överkursfonden för att täcka förlust
  • öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Kallelse på borgenärer

När ansökan kommer in till oss:

  • Vi kallar aktiebolagets borgenärer och kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader (62 dagar) och räknas från kungörelsedatumet.
  • Vi skickar en underrättelse om kallelsen till Skatteverket i den region där aktiebolaget har sitt säte.

Kallelsen innehåller ett föreläggande om att senast en viss dag skicka in med en skriftlig anmälan till oss om att borgenären motsätter sig ansökan om tillstånd. De borgenärer som inte anmäler någon motsättning anses ha sagt ja till ansökan.

Vad händer när kallelsetiden har passerat?

Om någon borgenär motsätter sig beslutet, överlämnar vi ärendet till tingsrätten på den ort där aktiebolaget har sitt säte. Domstolen kan då antingen lämna tillstånd eller avslå ansökan. I övriga fall beslutar vi om tillstånd att genomföra minskningen av reservfonden eller den bundna överkursfonden.

Efter registreringen får aktiebolaget en registeruppgift. När en domstol beslutar om att lämna tillstånd registreras detta först när rättens beslut har vunnit laga kraft.