Minskning av reservfond och bunden överkursfond

Ett aktiebolag kan minska sin reservfond och sin bundna överkursfond av olika anledningar. Exempelvis för att täcka en förlust.

Det är först från och med den 1 januari 2021 som det är möjligt att avsätta medel till den bundna överkursfonden.

Olika anledningar till minskning

Minskning kan ske av olika anledningar. Exempelvis:

  • Täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.
  • Ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier. För företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är det tillåtet att genomföra en nyemission till underkurs, om skillnaden mellan teckningskurs och aktiernas kvotvärde tillförs aktiekapitalet genom överföring från bland annat reservfonden. En sådan överföring ska ske innan beslut om nyemission registreras.
  • Återbetalning till aktieägarna.

Ibland krävs tillstånd

  • Tillstånd krävs för återbetalning till aktieägarna eller för annat ändamål, exempelvis överföring till en fri fond.
  • Tillstånd krävs inte för beslut att minska reservfonden eller den bundna överkursfonden för att täcka förlust eller för att öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.