Förenklad delning

En förenklad delning innebär att vissa uppgifter som tar till vara aktieägarnas intressen inte behöver framgå av delningsplanen.

När kan förenklad delning användas?

Förenklad delning används när

  • det överlåtande aktiebolaget delas upp helt
  • de övertagande aktiebolagen bildas i samband med delningen
  • aktieägarna i det överlåtande aktiebolaget blir aktieägare i vart och ett av de övertagande aktiebolagen, i förhållande till den andel aktier som de ägde i det överlåtande aktiebolaget.   

Du måste skicka in ett yttrande från revisorn

Vid en förenklad delning måste du skicka in ett yttrande från revisorn, men yttrandets innehåll begränsas till de förhållanden som omfattar skyddet för det överlåtande aktiebolagets borgenärer.

Revisorn måste lämna ett skriftligt yttrande över sin granskning av delningsplanen till företaget. Där ska det framgå: 

  • Om det finns risk för att de övertagande aktiebolagens borgenärer inte får betalt för sina fordringar. Om revisorn har kommit fram till att det inte finns någon sådan risk ska det stå i yttrandet.
  • Att de aktiebolag som bildas genom delningen tillförs ett verkligt värde som motsvarar minst det aktiekapital som aktiebolagen ska ha.   

Detta behöver du inte skicka in

Vid en förenklad delning behöver detta inte finnas med i eller bifogas till delningsplanen:

  • styrelsens redogörelse
  • kompletterande ekonomisk information – om delningsplanen är upprättad senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsåret
  • fullständigt revisorsyttrande
  • styrelsens underrättelse till bolagsstämman om väsentliga förändringar i det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder.