Ansöka om tillstånd till delning av aktiebolag

Det överlåtande aktiebolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa delningen.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

När ska ansökan skickas till oss?

Ansökan ska skickas till Bolagsverket

  • inom en månad från det att delningsplanen har godkänts av aktieägarna och därmed blivit gällande
  • senast två år efter det att delningsplanens registrering har kungjorts – gäller endast om delningsplanen har registrerats och när det har hållits en bolagsstämma. Observera att när delningsplanen har godkänts på en bolagsstämma ska ansökan alltid skickas in inom en månad från bolagsstämmans beslutsdatum, oavsett när under tvåårsperioden som stämman har hållits.

Privata aktiebolag kan skicka in delningsplanen med ansökan

Privata aktiebolag kan direkt ansöka om tillstånd till delning om samtliga aktieägare i de deltagande aktiebolagen har undertecknat delningsplanen. Det innebär att delningsplanen inte behöver registreras först. Delningsplanen ska i stället skickas in samtidigt med ansökan om tillstånd.

När blir en delningsplan gällande?

Delningsplanen börjar gälla när samtliga aktieägare i de deltagande aktiebolagen har godkänt planen på en bolagsstämma och, för privata aktiebolag, skrivit under planen.

Vem skriver under de intyg och den försäkran som ska skickas in?

Alla intyg och den försäkran som du ska skicka in ska vara undertecknade av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i samtliga deltagande aktiebolag. Det går bra att skriva uppgifterna direkt i delningsplanen.

Det är också möjligt att samla alla intyg och försäkran i ett gemensamt dokument som sedan skrivs under av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i varje deltagande aktiebolag.

Bolagsverkets prövning

Vi prövar om det finns något hinder mot aktiebolagens ansökan om tillstånd att verkställa delningen.

Vi kallar på kända och okända borgenärer

Vi kallar:

  • kända borgenärer
  • okända borgenärer.

Vi kallar inte:

  • det eller de övertagande aktiebolagens borgenärer, om det av revisorernas yttrande framgår att det inte finns någon risk att dessa borgenärer inte får betalt för sina fordringar
  • de borgenärer som har en fordran på lön, pension eller annan ersättning som är tryggad enligt lönegarantilagen.

Kallelsen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar i två månader. Den innehåller ett föreläggande för den som vill motsätta sig delningen att skriftligt anmäla det till oss. Den som inte gör det anses ha gett sitt tillstånd till delningen.

Vi skickar även en underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

Om ingen borgenär motsätter sig delningen

Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade motsätter sig delningen, ger vi aktiebolagen tillstånd att verkställa delningen.

Om en borgenär motsätter sig delningen

Om en borgenär motsätter sig delningen inom kallelsetiden, ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten i den ort där det överlåtande aktiebolaget har sitt säte.

Domstolen ger tillstånd till att verkställa delningen om det visas att de borgenärer som motsatt sig delningen har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.