Anmäla genomförd delning av aktiebolag

Styrelserna för de övertagande aktiebolagen ska anmäla delningen för registrering när den är klar.

Din anmälan ska du skicka till oss senast två månader efter att vi beslutat om tillstånd att verkställa delningen eller om det är aktuellt, efter att ett domstolsbeslut vunnit laga kraft.

Bildas det nya aktiebolag genom delningen?

Om ett eller flera övertagande aktiebolag bildas i samband med delningen ska du anmäla det i ett separat ärende. De nya aktiebolagen registreras och får sina organisationsnummer samtidigt som vi registrerar delningen. Aktiebolagen är bildade genom denna registrering.

Registrera de nya aktiebolagen innan delningen

För att de nya aktiebolagen i god tid ska kunna förberedas inför den slutliga registreringen rekommenderar vi att du anmäler dem samtidigt som en av dessa:

  • anmälan om registrering av delningsplanen
  • ansökan om tillstånd att verkställa delningen.

Du måste du anmäla företagen senast i samband med anmälan om genomförd delning.

Ökning av aktiekapitalet vid delning

Om det i delningsplanen står att delningsvederlaget ska vara nya aktier i övertagande aktiebolag, ska du anmäla ökningen av aktiekapitalet samtidigt som du anmäler den genomförda delningen. Anmälan ersätter teckning av aktier.

Vad händer efter registreringen?

Det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder har övergått till det eller de övertagande aktiebolagen (enligt delningsplanen).

Överlåtande aktiebolag som ska upplösas genom delningen är upplöst och övertagande aktiebolag som ska bildas genom delningen är bildat.

Aktieägare i det överlåtande aktiebolaget blir, om aktier ingår i delningsvederlaget, aktieägare i övertagande aktiebolag.

Om delningen inte kan genomföras

Vi kan ”förklara frågan om delning förfallen”, det vill säga besluta att delningen inte kan genomföras. Det gör vi om

  • ansökan om tillstånd att verkställa delningen inte har gjorts i rätt tid
  • ansökan om tillstånd att verkställa delningen har avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft
  • anmälan om genomförd delning inte har gjorts i rätt tid
  • vi genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avslagit en anmälan om genomförd delning eller inte registrerat delningen.

Om en domstol upphäver beslutet om delning

Om en domstol kan upphäva ett bolagsstämmobeslut om godkännande av delningsplan. Det innebär att beslutet om delning upphävs och att de tillgångar och skulder som har övergått från det överlåtande aktiebolaget till övertagande aktiebolag ska lämnas tillbaka till det överlåtande aktiebolaget.

Överlåtande och övertagande aktiebolag ansvarar solidariskt för förpliktelser, som har uppkommit genom någon åtgärd på det överlåtande aktiebolagets vägnar, efter det att det överlåtande aktiebolaget har upplösts, men innan rättens avgörande har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.