Ändra eller välja bort revisor i aktiebolag

Har stämman beslutat att ändra eller välja bort revisorn? Då ska du anmäla det till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se.

Läs mer om revisor i aktiebolag.

Allmänna krav på revisorer

Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen

 • godkända revisorer
 • auktoriserade revisorer
 • registrerade revisionsbolag.

En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte

 • vara i konkurs
 • ha förvaltare
 • ha näringsförbud
 • ha rådgivningsförbud
 • vara bosatt utanför EES.

För revisorer som inte har fått sin behörighet från Revisorsinspektionen eller som är bosatta utanför EES finns regler om särskilt kunskapsprov och om dispens från bosättningskravet i revisorslagen (2001:883) Länk till annan webbplats..

Större och publika aktiebolag

Större eller publika aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Som större aktiebolag räknas de som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden:

 • fler än 50 anställda (i medeltal)
 • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Dispens för att behålla en godkänd revisor

Ett aktiebolag kan ansöka hos Bolagsverket om att få behålla en viss godkänd revisor istället för att utse en auktoriserad. För att vi ska kunna besluta om detta krävs att revisorn har haft sitt uppdrag i aktiebolaget i minst fem år från det att dispensansökan görs.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

 • en förklaring till varför det är angeläget och, trots aktiebolagets storlek, lämpligt att den nuvarande revisorn ska få vara kvar
 • en kortfattad beskrivning av aktiebolagets branschinriktning och utveckling.

Beslut på bolagsstämman

Ett aktiebolag som kan välja bort kravet på revisor ska fatta ett beslut på en bolagsstämma om att revisorns uppdrag ska upphöra. Bolagsstämman ska också fatta beslut om att införa en bestämmelse i bolagsordningen om att aktiebolaget inte ska ha revisor. Ändringen av bolagsordningen och avregistrering av revisor måste du sedan anmäla till Bolagsverket.

Här hittar du svar på många frågor om att välja bort revisorn.

När en revisor avgår i förtid

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om revisorn själv anmäler till aktiebolaget att det ska upphöra eller om den som utsett revisorn entledigar hen innan mandattiden gått ut.

När en revisor avgår i förtid ska hen underrätta styrelsen. Om revisorn inte är vald på en bolagsstämma ska den som har utsett revisorn också underrättas.

Revisorns avgång ska anmälas till Bolagsverket så fort som möjligt. Det gör aktiebolaget eller revisorn själv på verksamt.se. Skälet till varför uppdraget upphört i förtid ska anges. Revisorn ska också lämna en redogörelse för den granskning som hen har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat.

Redovisning och revision

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning varje år. Det är styrelsen som ansvarar för att bokföringen och redovisningen sköts. Om aktiebolaget har revisor får hen aldrig sköta företagets räkenskaper. Revisorn ska granska räkenskaperna och hur styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget.

Revisorn ska skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen. Det får ingen annan göra. Revisorn har också skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott som upptäcks vid granskningen.

Revisionsberättelse eller inte?

Om en revisor finns registrerad på räkenskapsårets sista dag, måste en revisionsberättelse alltid skickas in med årsredovisningen. Läs mer om när ett aktiebolag måste skicka in en revisionsberättelse.

Lekmannarevisorer

Företaget kan välja att ha lekmannarevisorer vid sidan om revisorn. En lekmannarevisors arbetsuppgift är att granska om verksamheten sköts på ett korrekt och ekonomiskt sätt samt om företagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorer väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bestämmelse i bolagsordningen. De har samma tystnadsplikt och upplysningsskyldighet som en revisor men omfattas inte av skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott som upptäcks vid granskningen. En lekmannarevisor kan inte skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen.

Bolagsverket kan i vissa fall utse en revisor

Om ett aktiebolag saknar en revisor som det ska ha enligt lag eller bestämmelse i bolagsordningen, eller om revisorn är obehörig och behörig revisorssuppleant saknas, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det.

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget. Andra personer, med eller utan koppling till aktiebolaget, kan också ansöka om det.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i dessa fall kostar ingenting, men aktiebolaget ska ersätta revisorn för det arbete hen lägger ner.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.