Likvidatorsersättning

En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från företaget. Likvidatorn kan under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket.

Vilken blankett ska du använda?

Om arbetet tagit högst 10 timmar

Har arbetet med likvidationen tagit högst tio timmar ska du använda blanketten Likvidatorsersättning – fast ersättningsbelopp, nr 802.

Gör de specificeringar som sägs i blanketten. Du behöver då inte lämna någon särskild arbetsredogörelse. Därutöver kan du få ersättning för tidsspillan och utlägg. Kom då ihåg att bifoga kvitton och underlag.

Skicka in ansökan när bouppteckningssammanträdet eller edgångssammanträdet i konkursen har hållits.

Om arbetet tagit mer än 10 timmar

Om uppdraget på grund av särskilda omständigheter har krävt en större arbetsinsats än tio timmar, kan du få ersättning motsvarande timkostnadsnormen för det antal timmar som uppdraget har krävt. Använd i så fall blanketten Likvidatorsersättning – utöver fast ersättningsbelopp, nr 803.

Då ska du också särskilt motivera tidsåtgången och lämna en noggrann arbetsredogörelse. I arbetsredogörelsen ska du särskilt markera de moment som har utgjort merarbete i förhållande till normala likvidationer.

Du måste uppge i vilken utsträckning du har fått ersättning från aktiebolaget eller från annat håll.

Skicka in ansökan när bouppteckningssammanträdet eller edgångssammanträdet i konkursen har hållits.

Krav för att få ersättning från Bolagsverket

Likvidatorn kan bara få ersättning när företaget har gått i konkurs och likvidatorn inte har kunnat få ersättning på annat sätt.

Vi betalar bara ut ersättning till likvidatorer

  • som vi har utsett i tvångslikvidationer
  • i frivilliga likvidationer där vi har utsett en annan likvidator än den företaget har föreslagit.

Belopp för likvidatorsersättning

Regeringen fastställer varje år en timkostnad i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet. Det beloppet ligger till grund för Bolagsverkets ersättning till likvidatorer. Ersättning för tidsspillan utbetalas enligt Domstolsverkets föreskrifter, DVFS 2021:8. Tidpunkten för bouppteckningssammanträdet eller edgångssammanträdet i konkursen avgör vilket års ersättningsbelopp som gäller.

Ersättning för 2022

  • Fast belopp: 8 652 kronor exklusive moms (6 x 1 442 kronor) och 10 815 kronor inklusive moms.
  • Ersättning för tidsspillan: 1 320 kronor per timme exklusive moms och 1 650 kronor per timme inklusive moms.

Ersättning för 2021

  • Fast belopp: 8 550 kronor exklusive moms (6 x 1 425 kronor) och 10 687,50 kronor inklusive moms.
  • Ersättning för tidsspillan: 1 305 kronor per timme exklusive moms och 1 631,25 kronor per timme inklusive moms.

Om du får utdelning i konkursen ska du betala tillbaka ersättningen till oss

Även om du har fått likvidatorsersättning från Bolagsverket ska din fordran på ersättning från aktiebolaget bevakas i konkursen. Om du får utdelning i konkursen ska ersättning från Bolagsverket återbetalas till bankgiro 5053-0989. Skriv ordet ”utdelning” samt organisationsnumret på företaget du har fått utdelning i, som meddelande på inbetalningen.