Likvidator i aktiebolag

En likvidator har till uppgift att avveckla aktiebolaget. Likvidatorn utses av Bolagsverket eller av allmän domstol (tingsrätten).

Likvidatorn ersätter styrelsen och firmatecknarna

En likvidator

 • ersätter styrelsen, den verkställande direktören och eventuella särskilda firmatecknare
 • är firmatecknare, det vill säga, har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.

Likvidatorns uppgifter

En likvidator har till uppgift att avveckla aktiebolaget och ska

 • ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket
 • upprätta och lämna in årsredovisningar under likvidationen
 • förvandla aktiebolagets egendom till pengar i den utsträckning det behövs för likvidationen
 • betala aktiebolagets skulder
 • lägga fram en slutredovisning på en bolagsstämma 
 • anmäla att likvidationen är avslutad till Bolagsverket
 • om aktiebolaget går i konkurs, bevaka fordran på arvode i konkursen
 • om det blir utdelning i konkursen och likvidatorn får del av den som ersättning för sitt arvode, återbetala till Bolagsverket så mycket som Bolagsverket utbetalat av allmänna medel som ersättning till likvidatorn.

Bolagsverket utser likvidatorn

När bolagsstämman beslutat om frivillig likvidation samt när Bolagsverket beslutat om tvångslikvidation, är det Bolagsverket som utser likvidator.

I de fall allmän domstol Länk till annan webbplats. beslutat om likvidation utser domstolen likvidator.

Vem kan vara likvidator vid frivillig likvidation?

En likvidator

 • måste ha fyllt 18 år
 • får inte vara i konkurs
 • får inte ha näringsförbud
 • får inte ha en förvaltare.

Likvidatorn ska normalt vara oberoende av aktiebolaget, dess styrelse, ledning och ägare samt vara lämplig för uppdraget, det vill säga tillräckligt kunnig på regler om likvidation.

Det är omständigheterna i det enskilda aktiebolaget som är avgörande för vilken kompetens och erfarenhet som krävs.

Bolagsstämman kan föreslå en likvidator

Vid en frivillig likvidation kan bolagsstämman föreslå likvidator. Tänk på att den som ska vara likvidator normalt inte får ha ingått i aktiebolagets ledning eller genom aktieinnehav ha utövat ett bestämmande inflytande över aktiebolaget.

Bolagsverket prövar om den föreslagna personen kan utses till likvidator och tar då hänsyn till att uppdraget kräver en ganska ingående kunskap om många regler. Den föreslagna personens kompetens och erfarenhet ska framgå av en särskild meritförteckning.

Bolagsverket godtar inte ett förslag att utse aktiebolagets revisor till likvidator.

Finns det en revisionsberättelse till den senaste årsredovisningen?


1. Om aktiebolagets senaste årsredovisning inte har en revisionsberättelse, ska likvidatorn vara oberoende av aktiebolaget. 2. Om aktiebolagets senaste årsredovisning har en revisionsberättelse, kan likvidatorn vara en styrelseledamot, aktieägare eller annan i ledningen.

Vem som kan vara likvidator påverkas av om det finns en revisionsberättelse tillsammans med den senaste årsredovisningen eller inte.

Nej, det finns ingen revisionsberättelse

För aktiebolag som inte har någon revisionsberättelse till den senast offentliggjorda årsredovisningen utser Bolagsverket inte en person som har ingått i aktiebolagets ledning eller som genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över aktiebolaget till likvidator.

Ja, det finns en revisionsberättelse

Om aktiebolaget har en revisionsberättelse till den senast inlämnade årsredovisningen och aktiebolagets ställning är god kan Bolagsverket utse styrelseledamot, aktieägare eller någon annan i ledningen till likvidator. För att aktiebolagets ställning ska anses vara god ska det inte finnas någon anledning till tvångslikvidation och inte heller några påtagliga brister av annat slag.

I många fall utser vi en advokat

I många fall utser Bolagsverket advokater. Även en advokat ska vara oberoende i förhållande till ägarna, ledningen och så vidare. Skälen för att utse advokater detta är bland annat att en advokat ska ha kunskaper insikt om ansvarsförhållandena i ett aktiebolag och i förhållande till andra, samt om vad som gäller om det uppstår tvister. En advokat ska även ha insikt om de gränsdragningar som behöver göras om aktiebolaget närmar sig att vara på obestånd och därför kanske ska sättas i konkurs.

Här är exempel på situationer när vi utser en advokat:

 • Om det finns grund för att fatta ett beslut om tvångslikvidation.
 • Aktiebolagets senast ingivna årsredovisning visar kapitalbrist, det vill säga bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
 • Aktiebolaget har inte lämnat in årsredovisning trots att det gått sju månader från det senaste räkenskapsårets utgång.
 • Aktiebolaget har andra påtagliga brister i aktiebolagsregistret.

Bekräftelse av möjlighet att ta uppdrag som likvidator

Innan Bolagsverket utser en viss person till likvidator ska personen ha skickat in en bekräftelse på att han eller hon kan åta sig uppdraget.

Den tillfrågade likvidatorn ska överväga om han eller hon har den kompetens som krävs för uppdraget och om det finns något som gör att personen bör avstå från uppdraget.

Intresseanmälan för att bli likvidator

Bolagsverket har en förteckning över personer som har anmält sitt intresse att få uppdrag som likvidator. Förteckningen är avsedd för personer som kan vara kvalificerade likvidatorer, de vill säga de som uppfyller förutsättningarna för att bli likvidator i tvångslikvidationer och de fall av frivillig likvidation där aktiebolagets ställning inte bedöms vara god (ekonomiskt eller i förhållande till skyldigheterna mot aktiebolagsregistret).

Ersättning till likvidator

En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. En likvidator kan under vissa förutsättningar (i regel att aktiebolaget gått i konkurs) få en begränsad ersättning från Bolagsverket.

Avgå som likvidator

Om en likvidator själv begär att få avgå, och visar skäl till det, ska likvidatorn entledigas från uppdraget. Den som har utsett likvidatorn, det vill säga Bolagsverket eller domstolen, entledigar i dessa fall likvidatorn. Den som har entledigat likvidatorn ska genast utse en ny likvidator.

Om en likvidator inte är lämplig eller av annan orsak bör skiljas från uppdraget kan likvidatorn entledigas av en allmän domstol. En ansökan om det till domstol kan göras av Bolagsverket, likvidatorn, en aktieägare eller någon annan vars rätt är beroende av likvidationen.

Om ett aktiebolag som är i likvidation saknar en likvidator, exempelvis på grund av dödsfall, ska Bolagsverket utse en ny likvidator.