Likvidationen av aktiebolaget fortsätter

En likvidator kan välja att fortsätta likvidationen av ett aktiebolag. Det ska anmälas till Bolagsverket.

Vad gör att likvidationen kan fortsätta?

Om likvidationen av ett aktiebolag har avslutats och aktiebolaget är upplöst, kan likvidationen fortsätta i dessa fall:

  • Tidigare okända tillgångar har kommit fram.
  • Talan har väckts mot aktiebolaget.
  • Likvidationsåtgärder i övrigt behövs, exempelvis att det upplösta aktiebolaget behöver ha en ställföreträdare.

Om likvidationen ska fortsätta, återupptar likvidatorn sitt arbete.

Har kallelse på okända borgenärer redan gjorts är det inte nödvändigt att ansöka om en ny kallelse.

Anmäl till Bolagsverket

Likvidatorn ska genast anmäla den fortsatta likvidationen till Bolagsverket för registrering. Det finns ingen speciell blankett för detta.

Likvidatorn ska därefter kalla till bolagsstämma enligt bolagsordningen. Kallelsen ska vara skriftlig kallelse och skickas till varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller på annat sätt känd för aktiebolaget.

Kolla att vi har rätt uppgifter om företaget

Likvidatorn bör undersöka om vi har rätt uppgifter om aktiebolaget och anmäla om något behöver ändras. Det kan exempelvis vara aktiebolagets eller likvidatorns adress.

Likvidatorn anmäler att aktiebolaget är upplöst

När likvidatorn har fullgjort sitt uppdrag ska han eller hon genast kalla aktieägarna till en bolagsstämma för granskning av slutredovisningen.

När likvidatorn har lagt fram slutredovisningen på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta till Bolagsverket.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.