Återuppta verksamheten i aktiebolag

Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. Det finns ingen särskild blankett för detta, utan likvidatorn får skriva en egen anmälan.

Bolagsstämman kan besluta att likvidationen ska upphöra

Bolagsstämman kan i vissa fall besluta om att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska återupptas. Ett sådant beslut innebär att aktiebolaget fortsätter sin verksamhet istället för att upplösas. Beslutet får inte verkställas förrän vi har registrerat beslutet.

I vilka situationer kan en likvidation upphöra?

Ett beslut om att likvidationen ska upphöra är möjligt vid

 • frivillig likvidation
 • när en domstol har beslutat om likvidation på grund av kapitalbrist
 • när aktiebolagets konkurs avslutats med överskott eller lagts ned
 • om egendom i konkursboet återställs efter ackord.

För att aktiebolaget ska kunna fatta beslut om att likvidationen ska upphöra måste aktiebolagets egna kapital uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Det får dessutom inte finnas någon likvidationsanledning till följd av aktiebolagslagens bestämmelser eller bolagsordningen, och likvidatorn får inte ha fördelat (skiftat) aktiebolagets tillgångar till aktieägarna.

Välj ny styrelse

När bolagsstämman fattar beslutet om att verksamheten ska återupptas ska den samtidigt välja styrelse. Den valda styrelsen inte kan verka förrän beslutet att likvidationen ska upphöra och verksamhet återupptas har registrerats. Den valda styrelsen anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats..

Om aktiebolaget har revisor

Om aktiebolaget har krav på revisor ska revisorn lämnar ett särskilt yttrande till bolagsstämman. Revisorn ska i yttrandet ange om det finns något hinder mot att fatta ett beslut om att likvidationen ska upphöra och verksamhet återupptas. Har aktiebolaget inget krav på revisor behöver inte något revisorsyttrande läggas fram på bolagsstämman.

Anmäl till Bolagsverket

Du som likvidator anmäler till Bolagsverket att bolagsstämman beslutat att likvidationen ska upphöra och verksamheten återupptas. Skriv under anmälan. Det finns ingen blankett för detta, utan du får skriva sin egen anmälan.

Aktiebolaget måste betala avgiften.

Innehåll i anmälan

Anmälan ska innehålla:

 • organisationsnummer
 • postadress
 • person- och adressuppgifter för aktiebolagets styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, externa firmatecknare och, om sådan har utsetts, särskild delgivningsmottagare
 • uppgifter om hur firman tecknas.

Bilagor till anmälan

Detta ska finnas i eller följa med anmälan:

 • Ett bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia) med beslut att likvidationen upphör och verksamheten återupptas, samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • En försäkran på heder och samvete av likvidatorn att:
  • det inte finns någon likvidationsanledning enligt 25 kap. 11 eller 12 § aktiebolagslagen
  • bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet
  • utskiftning inte har skett
  • ingen av styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, vice verkställande direktören eller externa firmatecknaren är i konkurs eller har förvaltare
  • styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, styrelseordföranden, verkställande direktören, vice verkställande direktören, firmatecknarna och den särskilda delgivningsmottagaren har åtagit sig uppdragen
  • valet av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, och den särskilda delgivningsmottagaren stämmer överens med de beslut som aktiebolaget har fattat
  • den särskilda delgivningsmottagaren inte har förvaltare.
 • Ett revisorsyttrande (bestyrkt kopia) från aktiebolagets revisor om att aktiebolagets egna kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Revisorns yttrande ska dessutom innehålla uppgifter om det föreligger någon annan likvidationsgrund eller om tillgångar skiftats ut. Om aktiebolaget inte har krav på revisor behöver inget revisorsyttrande upprättas eller skickas in.