Frivillig likvidation av aktiebolag

Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation. Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss.

Förslag till beslut

Styrelsen eller aktieägaren ska skriva ett förslag till beslut. Aktiebolaget ska i kallelsen ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut om likvidation. Hela förslaget behöver däremot inte följa med kallelsen.

Innehåll i förslaget

Förslaget till beslut ska innehålla följande:

  • skälen för likvidation och vilka alternativ som finns
  • från vilken dag likvidationen föreslås gälla
  • den beräknade tidpunkten för skiftet
  • skiftesbeloppets beräknade storlek
  • eventuellt vem som föreslås till likvidator.

Om beslutet ska fattas på en extra bolagsstämma

Om frågan om likvidation inte ska behandlas på årsstämman, ska följande handlingar bifogas till förslaget:

  • en kopia av den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning
  • en kopia av revisionsberättelsen, om aktiebolaget har krav på revisor
  • en redogörelse, undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna, för händelser som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och som har varit av väsentlig betydelse för aktiebolagets ställning.
  • ett yttrande från aktiebolagets revisor över styrelsens redogörelse , om aktiebolaget har krav på revisor.

Låt aktieägarna läsa förslaget

Förslaget ska vara tillgängligt för aktieägarna en viss tid innan bolagsstämman. Kopior av handlingarna ska genast, och utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om alla aktieägare är eniga kan beslut om likvidation fattas även om dessa handlingar inte har varit tillgängliga för aktieägarna.

Bolagsstämman beslutar om likvidation

Bolagsstämman beslutar om likvidation och utser någon som ska anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket. Det kan vara styrelsen, den verkställande direktören eller någon annan.

Det krävs enkel majoritet för likvidationsbeslutet om inget annat framgår av bolagsordningen. Oavsett vad det står i bolagsordningen räcker det alltid med enkel majoritet om det skulle finnas en anledning till tvångslikvidation eller om aktiebolaget enligt bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

När börjar beslutet gälla?

Ett beslut om likvidation gäller omedelbart. Bolagsstämman kan bestämma att beslutet ska gälla från och med en viss senare dag, om det inte finns anledning till tvångslikvidation. Denna dag får inte sättas senare än den första dagen på det närmast följande räkenskapsåret. Om dagen sätts senare än så är beslutet ogiltigt, om det inte finns en bestämmelse i bolagsordningen som tillåter det.

Återkalla anmälan

Bolagsstämman kan endast upphäva likvidationsbeslutet om beslutet träder i kraft en viss senare dag som inte har infallit. Om bolagsstämman inte har möjlighet att upphäva det fattade likvidationsbeslutet kan bolagsstämman under vissa förutsättningar fatta beslut om att likvidationen ska upphöra och att aktiebolaget ska återuppta verksamheten.

En anmälan om frivillig likvidation kan inte återkallas om likvidationsbeslutet gäller omedelbart, eftersom aktiebolaget då redan är i likvidation.

Företaget kan föreslå en likvidator

Bolagsstämman kan i samband med sitt beslut om likvidation lämna förslag på likvidator till Bolagsverket, som prövar om den föreslagna likvidatorn kan utses. Om aktiebolaget inte lämnar något förslag på likvidator utser Bolagsverket en advokat till likvidator.

Det går inte att ändra företagsnamnet

Ett aktiebolag i likvidation kan inte ändra sitt företagsnamn.

Bolagsstämman kan däremot först besluta om att ändra företagsnamnet och sedan fatta likvidationsbeslutet. Anmäl ändrat företagsnamn i ett ärende och likvidationen i ett annat. Vi kan då först registrera det nya företagsnamnet och sedan likvidationen.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.