Likvidation av aktiebolag

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman

Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation. Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss.

Tvångslikvidation beslutas oftast av oss

Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om tvångslikvidation.

Likvidatorn genomför likvidationen

Bolagsverket eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, alltså avveckla aktiebolaget. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.

Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. Läs mer om att återuppta verksamheten.

Företaget ska betala för likvidationen

Kostnaden för en likvidation ska betalas av aktiebolaget. Kostnaden kan bland annat vara beroende på aktiebolagets storlek samt hur omfattande likvidationen har varit.

Likvidatorn har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. Om vissa krav är uppfyllda kan likvidatorn få ersättning från Bolagsverket.