Underrätta kända borgenärer vid fusion av helägt dotterbolag

Styrelserna ska skicka en skriftlig underrättelse till företagens kända borgenärer. I underrättelsen ska det stå att fusionsplanen är godkänd av aktieägarna i samtliga aktiebolag som deltar i fusionen.

När börjar fusionsplanen gälla?

Om fusionsplanen inte har registrerats börjar den gälla när aktieägarna skrivit under den.

Om fusionsplanen registrerats hos Bolagsverket börjar den gälla antingen när moderbolaget hållit bolagsstämma eller när det har gått två veckor efter att fusionsplanen kungjorts och ingen aktieägare begärt en bolagsstämma.

Vad ska underrättelsen innehålla?

Underrättelsen ska innehålla uppgift om att

  • företaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen
  • borgenärerna har rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

Vilka ska underrättas?

Dotterbolagets borgenärer måste alltid underrättas.

Moderbolagets borgenärer ska bara underrättas om revisorerna yttrat att det finns risk att borgenärerna inte kommer att få sina fordringar betalda.

Underrättelser behöver inte skickas till de borgenärer som har en fordran på

  • lön
  • pension
  • annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Ansök om tillstånd

Efter att aktiebolaget underrättat kända borgenärer ska du ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.