Ansöka om tillstånd vid fusion av helägt dotterbolag

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansök till Bolagsverket inom en månad efter att fusionsplanen har börjat gälla hos moderbolaget. Fusionsplanen börjar gälla när aktieägarna i moderbolaget har godkänt den.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

När ska moderbolaget ansöka om tillstånd?

När fusionsplanen börjat gälla och aktiebolagen underrättat kända borgenärer ska moderbolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Skriv under intygen

Alla intyg som aktiebolaget ska skicka in ska vara undertecknade av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i samtliga deltagande aktiebolag.

Vi kallar bolagens borgenärer

Bolagsverket kallar dotterbolagens kända och okända borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar. Om företagens revisorer anser att det föreligger fara för moderbolagets borgenärer att inte få sina fordringar betalda kallar Bolagsverket även moderbolagets borgenärer.

I kallelsen framgår det att den som vill motsätta sig att fusionsplanen verkställs ska göra det skriftligen till Bolagsverket. En sådan skrivelse måste ha kommit in till Bolagsverket inom kallelsetiden, annars anses borgenärerna ha medgivit att fusionsplanen kan verkställas. Kallelsetiden är två månader.

Vi skickar även underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

Vi prövar om vi kan ge tillstånd till fusionen

Om ingen motsatt sig att fusionsplanen verkställs inom kallelsetiden ger vi tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Vad händer efter registreringen?

Detta händer när vi har registrerat tillstånd att verkställa fusionsplanen:

  • Dotterbolagets tillgångar och skulder har övergått till moderbolaget.
  • Dotterbolaget är upplöst.

Vad händer om en borgenär bestrider ansökan?

Om en borgenär som omfattas av kallelsen bestrider ansökan inom utsatt tid, ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten på den ort där moderbolaget har sitt säte.

Tingsrätten ska ge tillstånd till att verkställa fusionsplanen om de borgenärer som bestritt ansökan har fått full betalning eller har fått betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan om tillstånd avslås.

Tingsrätten meddelar oss om företagen fått tillstånd eller om ansökan blivit avslagen. Vi registrerar beslutet.

Vad händer om ansökan inte kommer in i tid?

Om en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen inte görs i rätt tid registrerar vi fusionen som förfallen.

Om företagen fortfarande vill genomföra fusionen måste de skicka in nya fusionshandlingar till oss.