Fusion av aktiebolag

Fusion innebär att ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. När fusionen är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.

Fusion av helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder. Det är den vanligaste och enklaste formen av fusion.

Läs mer om regler om redovisningen vid fusion av helägt aktiebolag i Bokföringsnämndens vägledning Länk till annan webbplats..

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (det övertagande bolaget) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag).

Fusion genom kombination

Vid fusion genom kombination bildas ett nytt aktiebolag (det övertagande bolaget) som tar över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag).

Du hittar blanketten på sidan Fusion genom absorption.

Viktigt att tänka på vid fusion av aktiebolag

Om det sker en förändring av aktieägare i företaget kom ihåg att kontrollera att uppgifterna i registret över verkliga huvudmän fortfarande stämmer. Anmäl nya uppgifter till registret över verkliga huvudmän om dessa förändras i och med fusionen.

Kom även ihåg att anmäla ny styrelse och bolagsordning om dessa förändras i och med fusionen.

Ändra styrelse eller verkställande direktör i aktiebolag

Ändra bolagsordning i aktiebolag