När det inte går att få tag på aktieägarna

Ibland går det inte att få tag på aktieägarna i ett aktiebolag. Då finns det några olika sätt att försöka lösa problemet.

Vad kan göras?

Om aktiebolaget (eller en majoritetsägare) vill minska nackdelarna med att det inte går att nå vissa aktieägare finns det olika vägar:

 • Tillhandahåll god information till aktieägarna om hur de ska göra för att uppdatera adresser och andra kontaktuppgifter och vid ägarbyten.
 • Gå igenom aktiebokens kontaktuppgifter och de returer som kan komma, till exempel vid kallelser till bolagsstämma.
 • Utred eller betala för att en konsult utreder adresser till aktieägarna eller deras arvingar (eller de andra personer som kan ha kommit i aktieägarnas ställe).
 • Gå ut med erbjudanden om att köpa aktier i det aktuella aktiebolaget.
 • Lös in minoritetsaktier genom så kallad tvångsinlösen. Det går att genomföra om någon aktieägare har mer än 90 procent av hela antalet aktier.
 • Avveckla aktiebolaget genom frivillig likvidation.
 • Avveckla aktiebolaget genom fusion eller delning.
 • Låt någon annan ta över rörelsen genom att sälja aktiebolagets egendom (inkråmet), i stället för att aktieägarna säljer aktierna.

Ytterligare alternativ kan vara möjliga. För att en ny ägare ska kunna styrka sin rätt kan det i en del fall behöva göras till exempel en tilläggsbouppteckning och nytt arvskifte eller en ny bodelning.

Bolagsverket kan inte ge råd om vilket sätt som är det bästa i ditt fall.

Olika lösningar kan ha olika kostnader

Fundera på vad det får kosta att lösa problemet. Tänkbara kostnader:

 • kostnader för advokater och konsulter
 • skatteeffekter för olika parter.

De kostnader som vi tar ut för anmälningar och ansökningar utgör inte några stora belopp.

Att döda aktiebreven är inte en lösning

Att döda aktiebrev som kommit bort gör det möjligt att ge ut nya aktiebrev i stället för de dödade, till den som har rätt att få dem. Men det gör inte att innehavaren till det dödade aktiebrevet blir av med sitt ägande eller den andel i aktiebolaget som aktien representerar. Ägandet finns kvar hos aktieägaren enligt aktieboken eller den som kommit i dennas ställe.

Vem sköter aktieboken?

I vanliga aktiebolag (som inte är avstämningsbolag) sköts aktieboken av styrelsen, eller den som denna har utsett.

I avstämningsbolag görs ändringarna genom de kontoförande instituten, alltså de banker och fondmäklare med flera som förvarar aktierna, i någon form av depå eller på så kallade vp-konton.

Aktieägarna behöver kunna nås

Det är viktigt att kunna nå aktieägarna:

 • när beslut ska tas som kräver en stor andel av aktieägarnas röster på bolagsstämmor
 • vid betalning av vinstutdelning till aktieägarna
 • när aktieägarna ska få rätt att delta i nyemissioner och fondemissioner
 • för att hembudsbestämmelser och andra bestämmelser i bolagsordningen ska kunna fungera som det är avsett
 • om en köpare vill köpa en så pass stor andel av aktierna att många aktieägare måste kunna nås med erbjudandet.

Lagar och regler

Regler om ändringar i aktieboken finns i 5 kap. 9 och 13 §§ aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats..

Regler om tvångsinlösen av minoritetsaktier finns i 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats..

Regler om dödande av aktiebrev finns i  lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling Länk till annan webbplats..