Revisionsberättelse

Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. I den intygar revisorn bland annat att årsredovisningen följer årsredovisningslagen.

Vilka företag ska ha en revisionsberättelse?

Om företaget uppfyllde minst ett av följande kriterier när räkenskapsåret tog slut ska det finnas en revisionsberättelse med årsredovisningen:

 • Företaget hade en bestämmelse i bolagsordningen som säger att det ska ha revisor.
 • Företaget hade en revisor registrerad.
 • Företaget uppfyllde inte kraven för att kunna välja bort att ha en revisor.

Innehåll i revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen ska revisorn skriva

 • att årsredovisningen följer årsredovisningslagen eller annan lag
 • om hen anser att årsstämman ska fastställa resultat- och balansräkningen (och resultaträkning och balansräkning för eventuell koncern)
 • vad hen anser att årsstämman ska besluta om styrelsens och den verkställande direktörens förslag till hur vinsten eller förlusten ska disponeras
 • om hen anser att årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den verkställande direktören.

Revisionsberättelsen ska också innehålla de här uppgifterna:

 • räkenskapsår
 • namn på företaget
 • organisationsnummer
 • datumet för revisionens avslutande.

Ta fram och skriv under revisionsberättelsen

Företagets revisor ska granska företagets årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning. Det görs när hen har fått årsredovisningen från styrelsen.

När granskningen är klar skriver revisorn en revisionsberättelse och skriver under den. Är det flera revisorer som tagit fram revisionsberättelsen ska de alla skriva under den.

Revisorn ska också skriva i årsredovisningen att hen har tagit fram en revisionsberättelse och underteckna den texten, en så kallad revisorspåteckning. Den brukar skrivas i anslutning till styrelsens underskrifter.

Har en revisorssuppleant ersatt revisorn?

Om det var en revisorssuppleant som skrev revisionsberättelsen istället för företagets ordinarie revisor, ska det stå vid underskriften att personen har skrivit under i egenskap av suppleant.

Om du måste lämna in en revisionsberättelse fast än företaget har valt bort revisorn

I vissa situationer måste du lämna in en revisionsberättelse fast än företaget valt bort att ha revisor.

Det kan till exempel vara om företaget har avregistrerat revisorn efter räkenskapsårets utgång. Då måste företaget hålla en extra bolagsstämma och välja en revisor som ska genomföra revisionen av räkenskapsåret. Det enklaste är att företaget väljer revisorn de hade förut. Du behöver inte anmäla valet till oss om företaget i fortsättningen inte ska ha en revisor.

Den valda revisorn granskar sedan företagets årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning och skriver en revisionsberättelse.

Om företaget väljer någon annan än den senast registrerade revisorn, måste du lämna in en kopia av protokollet från bolagsstämman där revisorn valdes när du lämnar in årsredovisningen. På protokollet ska det stå att revisorn valts. Du måste också skriva revisorns personnummer så att vi ska kunna kontrollera att hen är godkänd eller auktoriserad.