Noter i årsredovisningen

Noterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna ”tilläggsupplysningar”.

Innehåll i noterna

Vissa noter ska alla företag ha med, så som vilka principer för värdering som företaget använder sig av under räkenskapsåret. Andra noter ska bara företag som har sådan information att lämna ha, till exempel viktiga händelser efter räkenskapsårets slut, långfristiga skulder och förändringar i eget kapital.

Mindre företag

För mindre aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag Länk till annan webbplats. finns information, kommentarer och exempel i kapitel 18 av vägledningen.

Större företag

Större företag ska ha med fler noter i årsredovisningen. Bland annat ska det finnas en specifikation över innehavet av aktier och andelar i dotterföretag och andra företag där man har ägarintresse. Uppgiften får utelämnas om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 5 kap. 30 § årsredovisningslagen (1995:1554). Kontakta oss om du är intresserad av att ansöka om dispensen.

För större aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats. finns information, kommentarer och exempel i kapitel 8 av vägledningen.

Företag som ingår i koncerner

Dotterföretag ska ha en not som innehåller namn, organisationsnummer och säte för moderföretaget som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i.

Moderföretag som inte upprättar en egen koncernredovisning ska i en not upplysa om detta.

Läs mer om vilka moderföretag som inte behöver upprätta en koncernredovisning.

Vilka årsredovisningar ska ha noter?

Alla årsredovisningar ska ha noter.

Lagar och regler

5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.