Förvaltningsberättelse i årsredovisningen

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. I den beskriver företaget med ord de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller den vissa andra lagstadgade uppgifter.

Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla?

Förvaltningsberättelsen ska bland annat innehålla de här uppgifterna:

  • namnet på kommunen som företagets säte ligger i
  • företagets verksamhetsområde
  • viktiga händelser under räkenskapsåret, beskrivna med ord och inte bara siffror
  • rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
  • annan information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat, om det finns sådan information
  • styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras
  • förändringar i eget kapital
  • företagets förväntade framtida utveckling.

Förvaltningsberättelsen ska ofta innehålla fler uppgifter än dessa. Ta reda på vilka uppgifter just ditt företag ska ha med genom att läsa hos Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämndens information för aktiebolag som följer K2-regelverket

Hur en förvaltningsberättelse i ett mindre aktiebolag som följer K2-regelverket ska se ut och vad den ska innehålla framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag Länk till annan webbplats.. Se kapitel 4 och 5 med kommentarer och exempel.

Bokföringsnämndens information för aktiebolag som följer K3-regelverket

Hur en förvaltningsberättelse i företag som följer K3-regelverket ska se ut och vad den ska innehålla framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats.. Se bland annat kapitel 3.

Hållbarhetsuppgifter för större företag

Större företag ska beskriva sitt hållbarhetsarbete i sin förvaltningsberättelse eller i en separat hållbarhetsrapport. Hållbarhetsuppgifterna ska ge läsaren förståelse för verksamhetens konsekvenser på bland annat miljö, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

En del företag är dessutom skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. De företagen behöver inte lämna upplysningarna som finns i en separat hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen.

Vilka årsredovisningar ska ha en förvaltningsberättelse?

Alla företag som ska ha en årsredovisning ska också ha en förvaltningsberättelse.

Har företaget inte haft någon verksamhet under räkenskapsåret?

Företag som inte haft någon verksamhet under räkenskapsåret ska skriva en förklaring i förvaltningsberättelsen om att de därför inte kan skriva alla uppgifter.