Exempel på årsredovisning för företag som startat det senaste räkenskapsåret

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Tänk också på att du kan ha fler eller färre poster i din årsredovisning än vad som finns i det här exemplet.

Exempel 2 AB
556999-9999
1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 5
- noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Exempel 2 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 mars 2017. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Sundsvall den 21 mars 2017
Ort och datum
Karl Karlssons namnteckning
Underskrift
Karl Karlsson
Namnförtydligande
Exempel 2 AB
556999-9999
2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades under år 2015, men verksamheten startades under våren 2016. Bolaget säljer arbetsredskap inom skogsnäringen inom Timrås och Sundsvalls kommuner.

Bolaget har sitt säte i Sundsvall, Västernorrlands län, där bolaget även har sin butik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under senare delen av året har verksamheten tagit fart efter det att anpassning har skett av de hyrda lokalerna. Bolaget har också undersökt möjligheten att starta e-handel.

Flerårsöversikt

2016 2015
Nettoomsättning, tkr 630 0
Resultat efter finansiella poster, tkr 72 0
Soliditet, % 55,8 100,0

Den markanta förändringen av nyckeltalen beror på att verksamheten har tagit fart under 2016, se rubriken väsentliga händelser.

Förändringar i eget kapital

Aktie­kapital Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100 000 100 000
Årets resultat 33 719 33 719
Belopp vid årets utgång 100 000 33 719 133 719

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat 33 719
Totalt 33 719
Exempel 2 AB
556999-9999
3 (8)

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 33 719
Totalt 33 719
Resultaträkning Not 2016-01-01
–2016-12-31
2015-03-01
–2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 630 250
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 630 250 0
Rörelsekostnader
Handelsvaror -145 000
Övriga externa kostnader -104 762
Personalkostnader 2 -245 000
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 207
Övriga rörelsekostnader -10 820
Summa rörelsekostnader -523 789 0
Rörelseresultat 106 461 0
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 540
Räntekostnader och liknande resultatposter -36 182
Summa finansiella poster -34 642 0
Resultat efter finansiella poster 71 819 0
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -25 000
Summa bokslutsdispositioner -25 000 0
Resultat före skatt 46 819 0
Exempel 2 AB
556999-9999
4 (8)
Resultaträkning Not 2016-01-01
–2016-12-31
2015-03-01
–2015-12-31
Skatter
Skatt på årets resultat -13 100
Årets resultat 33 719 0
Exempel 2 AB
556999-9999
5 (8)
Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 14 700
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 700 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 38 880
Summa materiella anläggningstillgångar 38 880 0
Summa anläggningstillgångar 53 580 0
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror 47 129
Summa varulager 47 129 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 070
Övriga fordringar 6 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 790
Summa kortfristiga fordringar 110 110 0
Kassa och bank
Kassa och bank 63 788 100 000
Summa kassa och bank 63 788 100 000
Summa omsättningstillgångar 221 027 100 000
Summa tillgångar 274 607 100 000
Exempel 2 AB
556999-9999
6 (8)
Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Årets resultat 33 719
Summa fritt eget kapital 33 719 0
Summa eget kapital 133 719 100 000
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 25 000
Summa obeskattade reserver 25 000 0
Avsättningar
Övriga avsättningar 4 000
Summa avsättningar 4 000 0
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 21 153
Lån från aktieägaren 40 000
Summa långfristiga skulder 61 153 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 648
Skatteskulder 18 512
Övriga skulder 4 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 375
Summa kortfristiga skulder 50 735 0
Summa eget kapital och skulder 274 607 100 000
Exempel 2 AB
556999-9999
7 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Hyresrätter och liknande rättigheter 4 år
Inventarier, verktyg och installationer 4 år

Inventarier består av butiksinredning. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2 Medeltalet anställda

2016-01-01
–2016-12-31
2015-03-01
–2015-12-31
Medelantalet anställda 1

Upplysningar till balansräkningen
Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

2016-12-31 2015-12-31
- Inköp 19 947
Utgående anskaffningsvärden 19 947 0
- Årets avskrivningar -5 247
Utgående avskrivningar -5 247 0
Redovisat värde 14 700 0
Exempel 2 AB
556999-9999
8 (8)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31
- Inköp 51 840
Utgående anskaffningsvärden 51 840 0
- Årets avskrivningar -12 960
Utgående avskrivningar -12 960 0
Redovisat värde 38 880 0

Sundsvall 2017-02-20

Karl Karlssons namnteckning
Karl Karlsson