Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Tänk också på att du kan ha fler eller färre poster i din årsredovisning än vad som finns i det här exemplet.

Exempel 1 AB
556999-9999
1 (10)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehållsförteckning
Innehåll Sida
- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Exempel 1 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 mars 2017. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Fastställelseintyg

En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det gör han eller hon i ett speciellt intyg som kallas fastställelseintyg. Intyget ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats. Intyget kan skrivas på valfri sida i årsredovisningen.

Sundsvall den 21 mars 2017
Ort och datum
Karl Karlssons namnteckning
Underskrift
Karl Karlsson
Namnförtydligande
Exempel 1 AB
556999-9999
2 (10)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis förändringar i eget kapital, styrelsens förslag till resultatdisposition och företagets säte.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat.

Informationen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en flerårsöversikt med uppgift om nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet (nyckeltal).

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillverkar och säljer produkter inom skogsnäringen. De viktigaste produkterna är arbetsverktyg inom skogsbruket.

Bolaget har sitt säte i Sundsvall, Västernorrlands län, där bolaget även har sin butik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har planering påbörjats för utbyggnad av bolagets lokaler. Planeringen innefattar bl.a. projektering och finansiering. Bolaget har också undersökt möjligheten att starta e-handel.

Flerårsöversikt

2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, tkr 2 650 2 250 1 100 0
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 485 1 184 150 0
Soliditet, % 33,7 39,1 30,0 100

Bolaget bildades under 2013, men försäljningen inleddes hösten 2014.

Förändringar i eget kapital

Aktie­kapital Reserv­fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100 000 5 000 1 011 000 1 099 000 2 215 000
Resultatdisposition enligt årsstämman
– Utdelning -1 099 000 -1 099 000
Årets resultat 1 274 000 1 274 000
Belopp vid årets utgång 100 000 5 000 1 011 000 1 274 000 2 390 000

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 1 011 000
Årets resultat 1 274 000
Totalt 2 285 000

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Exempel 1 AB
556999-9999
3 (10)
Utdelning till ägarna 285 000
Balanseras i ny räkning 2 000 000
Totalt 2 285 000

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 31 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st. (försiktighetsregeln).

Exempel 1 AB
556999-9999
4 (10)
Resultaträkning
Resultaträkning

Resultaträkningen visar hur det gått för företaget under räkenskapsåret.

I exemplet visar vi en kostnadsslagsindelad resultaträkning upprättad enligt K2.

Not 2016-01-01
–2016-12-31
2015-01-01
–2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Nettoomsättning

Nettoomsättningen är primära intäkter från aktiebolagets normala verksamhet, till exempel varuförsäljning, tjänsteförsäljning, hyresintäkter med mera. Nettoomsättningen ska redovisas med avdrag för mervärdesskatt och rena intäktsreduktioner som rabatter med mera.

2 650 000 2 250 000
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 700 000 1 125 000
Övriga rörelseintäkter 377 000 1 000 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 727 000 4 375 000
Rörelsekostnader
Rörelsekostnader

Här redovisas bland annat aktiebolagets kostnader för råvaror och förnödenheter, handelsvaror, personal samt övriga externa kostnader. Även avskrivningar redovisas här.

Råvaror och förnödenheter -1 520 000 -1 267 000
Handelsvaror -308 000 -1 081 000
Övriga externa kostnader -499 000 -730 000
Personalkostnader 2 -650 000 -653 000
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar ska göras på alla anläggningstillgångar. Mark får inte skrivas av. Avskrivningstiden bestäms utifrån den tid som företaget avser att nyttja tillgången (nyttjandeperioden). I not ska bland annat uppgift lämnas om avskrivningstid.

-340 000 -210 000
Övriga rörelsekostnader -205 000 -170 000
Summa rörelsekostnader -3 522 000 -4 111 000
Rörelseresultat 205 000 264 000
Finansiella poster
Finansiella poster

Finansiella poster utgörs framförallt av utdelningar, ränteintäkter och räntekostnader.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 543 000 1 103 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 000 7 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -275 000 -190 000
Summa finansiella poster 1 280 000 920 000
Resultat efter finansiella poster 1 485 000 1 184 000
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner

Under bokslutsdispositioner redovisas till exempel förändring av periodiseringsfonder och överavskrivningar samt koncernbidrag.

Förändring av periodiseringsfonder -70 000 -25 000
Förändring av överavskrivningar -51 000 -30 000
Summa bokslutsdispositioner -121 000 -55 000
Resultat före skatt 1 364 000 1 129 000
Skatter
Skatter

Aktiebolagets inkomstskatt redovisas under posten skatt på årets resultat.

Fastighetsskatt och särskild löneskatt redovisas som rörelsekostnader.

Skatt på årets resultat -90 000 -30 000
Årets resultat
Årets resultat

Den sista raden i resultaträkningen anger den vinst eller förlust som aktiebolaget redovisar för räkenskapsåret.

1 274 000 1 099 000
Exempel 1 AB
556999-9999
5 (10)
Balansräkning
Balansräkning

Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder en viss dag, det vill säga balansdagen.

I exemplet visar vi en balansräkning upprättad enligt K2.

Not 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Tillgångar

Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i aktiebolaget. Andra tillgångar är omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna delas in i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. De tre olika slagen av anläggningstillgångarna delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel hyresrätter och liknande rättigheter, byggnader och mark, inventarier, verktyg och installationer eller andra långfristiga värdepappersinnehav.

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 620 000 1 450 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 860 000 260 000
Inventarier, verktyg och installationer 5 240 000 100 000
Summa materiella anläggningstillgångar 2 720 000 1 810 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 2 000 000 2 250 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 000 000 2 250 000
Summa anläggningstillgångar 4 720 000 4 060 000
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. De fyra olika slagen av omsättningstillgångar delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel råvaror och förnödenheter, färdiga varor och handelsvaror, kundfordringar, övriga kortfristiga placeringar.

Varulager m.m.
Varulager m.m.

Varulager är omsättningstillgångar som är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor), som är under tillverkning för att bli färdiga varor eller som ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Råvaror och förnödenheter 510 000 350 000
Varor under tillverkning 240 000 150 000
Färdiga varor och handelsvaror 750 000 300 000
Summa varulager 1 500 000 800 000
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar

Här redovisas obetalda kundfakturor till andra företag än koncern- och intresseföretag.

1 393 000 937 000
Övriga fordringar
Övriga fordringar

Här redovisas kortfristiga fordringar som inte kan redovisas i någon annan post, till exempel fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, momsfordran.

20 000 15 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Här redovisas utgifter som ska kostnadsredovisas kommande räkenskapsår, till exempel förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier. I posten redovisas också inkomster som ska intäktsredovisas innevarande räkenskapsår men som inte har fakturerats på balansdagen (upplupna intäkter).

30 000 25 000
Summa kortfristiga fordringar 1 443 000 977 000
Kassa och bank
Kassa och bank
Kassa och bank

Här redovisas aktiebolagets kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden.

110 000 170 000
Summa kassa och bank 110 000 170 000
Summa omsättningstillgångar 3 053 000 1 947 000
Summa tillgångar 7 773 000 6 007 000
Exempel 1 AB
556999-9999
6 (10)
Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital

Aktiebolagets eget kapital ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapitalet består främst av aktiekapitalet. I fritt eget kapital ingår årets resultat enligt resultaträkningen och balanserat resultat (det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster och förluster). Även aktieägartillskott redovisas i balanserat resultat.

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapital

Här redovisas registrerat aktiekapital.

100 000 100 000
Reservfond 5 000 5 000
Summa bundet eget kapital 105 000 105 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 011 000 1 011 000
Årets resultat 1 274 000 1 099 000
Summa fritt eget kapital 2 285 000 2 110 000
Summa eget kapital 2 390 000 2 215 000
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver

Under obeskattade reserver redovisas det ackumulerade värdet på periodiseringsfonder, överavskrivningar och övriga obeskattade reserver.

Periodiseringsfonder 169 000 99 000
Ackumulerade överavskrivningar 121 000 70 000
Summa obeskattade reserver 290 000 169 000
Avsättningar
Avsättningar

Under avsättningar redovisas förpliktelser som hör till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Ett exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 770 000 650 000
Övriga avsättningar 100 000 65 000
Summa avsättningar 870 000 715 000
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

Under långfristiga skulder redovisas sådana skulder som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. En checkräkningskredit som förfaller inom 12 månader från balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen.

7
Övriga skulder till kreditinstitut 8, 10 2 193 000 1 513 000
Övriga skulder 100 000 180 000
Summa långfristiga skulder 2 293 000 1 693 000
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Under kortfristiga skulder redovisas skulder som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder

Här redovisas obetalda leverantörsfakturor från andra företag än koncern- och intresseföretag.

855 000 641 000
Skatteskulder
Skatteskulder

Här redovisas beräknad och eventuellt fastställd skatteskuld för innevarande och tidigare räkenskapsår.

130 000 35 000
Övriga skulder
Övriga skulder

Här redovisas till exempel personalens källskatter, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt samt övriga kortfristiga skulder som inte kan redovisas i någon annan post.

10 492 000 315 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Här redovisas utgifter som inte har fakturerats på balansdagen men som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår (upplupna kostnader). I posten redovisas också inkomster som fakturerats under innevarande räkenskapsår men som ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår (förutbetalda intäkter).

453 000 224 000
Summa kortfristiga skulder 1 930 000 1 215 000
Summa eget kapital och skulder 7 773 000 6 007 000
Exempel 1 AB
556999-9999
7 (10)

Noter

Noter

I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Till exempel ska upplysningar lämnas om principerna för värdering av tillgångar och skulder, medelantalet anställda samt anskaffningsvärde, avskrivningar med mera för varje post som redovisas som anläggningstillgång. Har aktiebolaget ställda säkerheter ska detta redovisas i en not. Till exempel ska företags- och fastighetsinteckningar redovisas som ställda säkerheter. Eventualförpliktelser, exempelvis borgensförbindelse ska också redovisas i en not.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 4 år
Byggnader och mark 25 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2 Medelantalet anställda

2016-01-01
–2016-12-31
2015-01-01
–2015-12-31
Medelantalet anställda 2 2
Exempel 1 AB
556999-9999
8 (10)

Upplysningar till balansräkningen
Not 3 Byggnader och mark

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 850 000 1 850 000
- Inköp 270 000
Utgående anskaffningsvärden 2 120 000 1 850 000
Ingående avskrivningar -400 000 -320 000
- Årets avskrivningar -100 000 -80 000
Utgående avskrivningar -500 000 -400 000
Redovisat värde 1 620 000 1 450 000

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 520 000 190 000
- Inköp 790 000 330 000
Utgående anskaffningsvärden 1 310 000 520 000
Ingående avskrivningar -260 000 -160 000
- Årets avskrivningar -190 000 -100 000
Utgående avskrivningar -450 000 -260 000
Redovisat värde 860 000 260 000
Exempel 1 AB
556999-9999
9 (10)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 80 000
- Inköp 190 000 120 000
Utgående anskaffningsvärden 390 000 200 000
Ingående avskrivningar -100 000 -70 000
- Årets avskrivningar -50 000 -30 000
Utgående avskrivningar -150 000 -100 000
Redovisat värde 240 000 100 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 250 000 2 250 000
- Försäljningar -250 000
Utgående anskaffningsvärden 2 000 000 2 250 000
Redovisat värde 2 000 000 2 250 000
Exempel 1 AB
556999-9999
10 (10)

Not 7 Långfristiga skulder

2016-12-31 2015-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 230 000 100 000
Övriga skulder 50 000 30 000
Summa 280 000 130 000

Not 8 Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31
Företagsinteckning 2 000 000 1 800 000
Fastighetsinteckning 800 000 800 000
Summa ställda säkerheter 2 800 000 2 600 000

Not 9 Eventualförpliktelser

2016-12-31 2015-12-31
Borgensförbindelse 500 000 500 000
Summa 500 000 500 000

Not 10 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Aktiebolagets banklån om 2 603 000 kr redovisas under följande poster i balansräkningen för 2016:

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2 193 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 410 000

Sundsvall 2017-02-20

Underskrifter

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga som är styrelseledamöter samt verkställande direktören den dag årsredovisningen avges, det vill säga den dag den beslutas på styrelsesammanträde. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under.

Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datumet då årsredovisningen avges finnas med.

Karl Karlssons namnteckning
Karl Karlsson
Karin Olssons namnteckning
Karin Olsson
Verkställande direktör