Delårsrapport

En del företag ska lämna in en delårsrapport. Den visar företagets resultat för delåret.

När ska du lämna in delårsrapporten?

Lämna in delårsrapporten som bestyrkt kopia inom två månader från rapportperiodens slut.

Skicka delårsrapporten till

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Vilka ska skicka in en delårsrapport?

Följande företag ska skicka in delårsrapporter till Bolagsverket:

 • börsbolag – företag vars andelar eller skuldebrev är noterade på börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
 • finansiella holdingföretag – företag som helt eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är:
  • kreditinstitut
  • värdepappersföretag
  • försäkringsföretag
 • banker
 • kreditmarknadsföretag
 • hypoteksinstitut
 • värdepappersbolag.

Det är företaget som bedömer om de måste ta fram en delårsrapport.

Bolagsverket kan besluta att styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska betala vite om de inte lämnar in en delårsrapport.

Innehåll i delårsrapporten

Innehållet i delårsrapporten är detsamma oavsett hur lång period rapporten täcker. Rapporten ska innehålla följande delar:

 • en balansräkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen
 • en resultaträkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen
 • noter – information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden
 • delårsinformation – information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför
 • jämförande uppgifter för samma rapportperiod för föregående räkenskapsår, om det inte finns särskilda hinder.

Följ samma principer för redovisning och värdering som när företaget tar fram årsredovisningen.

En delårsrapport för ett moderföretag i en koncern ska både innehålla uppgifter för moderföretaget och uppgifter för koncernen.

Börsbolag

En delårsrapport för ett börsbolag ska handla om räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport).

Övriga företag

En delårsrapport för banker, kreditmarknadsinstitut, hypoteksinstitut och värdepappersbolag ska

 • lämnas in minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader
 • handla om verksamheten från räkenskapsårets början och omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Skriv under delårsrapporten

Börsbolag

Samtliga i styrelsen och den verkställande direktören ska skriva under börsbolagets delårsrapport.

Övriga företag

Övriga företag behöver inte skriva under delårsrapporten.