Bolagsstyrningsrapport

Vissa aktiebolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport där företaget bland annat beskriver vilka principer för bolagsstyrning de följer. Rapporten kan vara en del av förvaltningsberättelsen eller en separat bilaga.

Vilka ska ha en bolagsstyrningsrapport?

Aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport.

Innehåll och utformning av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten kan utformas på två sätt:

 • som en del av förvaltningsberättelsen
 • som en separat bilaga skild från årsredovisningen.

Du kan läsa om vilka uppgifter som ska finnas i bolagsstyrningsrapporten i 6 kap. 6–7 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Om företaget inte följer någon bolagsstyrningskod

Tillämpar företaget ingen kod för bolagsstyrning ska de beskriva skälen för det.

Om företaget följer en kod för bolagsstyrning men avviker från vissa delar av koden ska de skriva detta och beskriva skälen för det.

En del större företag ska också beskriva sin mångfaldspolicy

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska ha en mångfaldspolicy:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

När företaget beskriver sin mångfaldspolicy ska följande uppgifter vara med:

 • den mångfaldspolicy som används i fråga om styrelsen
 • målet med policyn
 • hur policyn har följts under räkenskapsåret
 • resultatet av policyn.

Har företaget ingen mångfaldspolicy trots att det borde ha en, ska det skriva skälen för att det inte har det.

Ta fram bolagsstyrningsrapporten

Oavsett om bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen eller en separat bilaga bör den upprättas samtidigt som övriga delar av årsredovisningen. Om bolagsstyrningsrapporten upprättas separat ska det stå i förvaltningsberättelsen.

Lämna hållbarhetsrapporten tillsammans med årsredovisningen till revisorn. Revisorn ska bland annat yttra sig skriftligen om att rapporten har upprättats.

Bolagsstyrningsrapporten behöver ingen egen underskrift.

Offentliggör en separat bolagsstyrningsrapport

En separat bolagsstyrningsrapport kan offentliggöras på två sätt:

 • Lämna in bolagsstyrningsrapporten tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket inom en månad efter årsstämman. Då blir den offentlig när vi offentliggör årsredovisningen.
 • Publicera bolagsstyrningsrapporten på företagets webbplats inom sex månader från räkenskapsårets slut. Då ska det stå i förvaltningsberättelsen på vilken webbplats den finns.

Lagar och regler

6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.