Krävs revisor? - årsredovisningsguiden för aktiebolag

Huvudregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor.

Privata aktiebolag som ska ha revisor

Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma gränsvärden ska uppnås båda åren.

Beräkningen av gränsvärdena ska enligt Bolagsverkets uppfattning ske på samma sätt som inom redovisningslagstiftningen, läs mer i Bokföringsnämndens vägledning om gränsvärden (BFNAR 2006:11) där du kan läsa hur man beräknar gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen. Där framgår exempelvis hur medelantalet anställda ska beräknas.

Privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor

Privata aktiebolag som inte når upp till gränsvärdena räknas som små aktiebolag. Ett sådant aktiebolag kan besluta på en bolagsstämma att ta bort kravet på revisor i bolagsordningen och att entlediga revisorn.

Aktiebolag som är moderbolag i koncern

Ett aktiebolag som är moderbolag i en koncern måste ha revisor om minst två av gränsvärdena uppnås i koncernen.