Om verklig huvudman – trossamfund

Alla trossamfund ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar trossamfundet.

Vilka trossamfund ska anmäla verklig huvudman?

Ett trossamfund är en juridisk person och ska registreras hos Kammarkollegiet. Om trossamfundet har en eller flera självständiga organisatoriska delar, räknas dessa som egna juridiska personer och måste därför göra egna anmälningar till registret.

Det som sägs i fortsättningen om trossamfund gäller även för en registrerad organisatorisk del av ett trossamfund. Om ett trossamfund inte är registrerat hos Kammarkollegiet räknas det som en ideell förening och ska därför följa reglerna för registrering av verklig huvudman i en ideell förening istället.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan ni anmäler verklig huvudman måste trossamfundet utreda om det finns någon verklig huvudman och i sådana fall vem eller vilka det är. Ett registrerat trossamfund ska ha en styrelse eller motsvarande organ som bland annat ansvarar för att en utredning om verklig huvudman görs.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska trossamfundet även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar trossamfundet.

Trossamfundet kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar trossamfundet. Då har trossamfundet ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Trossamfundet kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar trossamfundet. En person kan kontrollera ett trossamfund på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom andelar, medlemskap eller på annat sätt
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Närstående

Om en person kontrollerar ett trossamfund tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Flera juridiska personer

I en grupp av flera företag/trossamfund, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller trossamfund som ytterst kontrollerar företagen/trossamfunden i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om trossamfundet har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om trossamfundet inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för trossamfundet loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska trossamfundet göra en ny utredning och en ny anmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • trossamfundets namn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar trossamfundet
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar trossamfundet tillsammans med närstående eller genom andra juridiska personer.