Om verklig huvudman – samfällighetsförening

Alla samfällighetsföreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med fler än tre medlemmar har ingen verklig huvudman. Men observera att om föreningen inte har någon verklig huvudman ska ni anmäla just det - att ni inte har någon. 

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste samfällighetsföreningen ta reda på om det har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska samfällighetsföreningen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar föreningen.

Samfällighetsföreningen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. Då har samfällighetsföreningen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Samfällighetsföreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

De flesta samfällighetsföreningar har fler än tre medlemmar och varje medlem har 1 röst. Då man måste kontrollera mer än 25 procent för att vara verklig huvudman, betyder det att vanligtvis så finns det ingen verklig huvudman i en samfällighetsförening.  

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar samfällighetsföreningen. En person kan kontrollera en samfällighetsförening på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en samfällighetsförening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag eller föreningar, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller den förening som ytterst äger företagen och föreningarna i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en samfällighetsförening. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en samfällighetsförening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om samfällighetsföreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en samfällighetsförening. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

En medlem är verklig huvudman i en samfällighetsförening. Föreningen äger ett aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

En samfällighetsförening har fyra medlemmar med en röst var. Ingen av medlemmarna uppnår mer än 25 procent av rösterna. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En samfällighetsförening har en medlem som utövar den yttersta kontrollen över föreningen. Föreningen kan inte komma få fram kompletta personuppgifter för medlemmen. Därför kan samfällighetsföreningen inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om samfällighetsföreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om föreningen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

En behörig företrädare för föreningen loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska samfällighetsföreningen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • föreningens namn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar föreningen
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag.