Årsredovisningsguiden för samfällighetsförening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga behöriga styrelseledamöter vid dagen då årsredovisningen undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om företaget är skyldigt att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 2 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078)
  • 6 kap. 1 § punkt 6-7 bokföringslagen
  • 8 kap. 3 § punkt 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Övrigt

Samfällighetsföreningar registreras hos lantmäterimyndigheten.

1. Ska årsredovisning upprättas?

En samfällighetsförening är bokföringsskyldig om den har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet.

Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om samfällighetsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

2. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

3. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

4. Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

5. Sanktioner

Vite

Samfällighetsföreningar som inte skickar in sina årsredovisningar, revisionsberättelser och i förekommande fall koncernredovisning kan styrelseledamöter få betala vite.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.