Styrelse och vd – kooperativ hyresrättsförening

I en kooperativ hyresrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Föreningens styrelse kan också utse en verkställande direktör.

Styrelseledamöterna

Styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ska bestå av minst tre ledamöter. Den utses av föreningsstämman.

Styrelseledamöterna, suppleanterna och verkställande direktör ska

 • vara minst 18 år
 • normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
 • inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

Bolagsverket bevakar att föreningen har en behörig styrelse registrerad. Om den inte har det, kan den riskera tvångslikvidation, alltså att vi beslutar att avsluta föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningens styrelseledamöter och suppleanter måste avse att delta i föreningens verksamhet. Alltså får uppdraget inte vara enbart formellt. Det finns därmed ett förbud mot så kallade målvakter.

Det finns krav på att en viss del av styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ska bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Läs om bosättningskraven.

Styrelseordföranden

Styrelsen ska utse en styrelseordförande. Det kan också vara föreningsstämman som ska utse styrelseordföranden om det är bestämt så i stadgarna. Han eller hon leder arbetet i styrelsen och ser till att styrelsesammanträden hålls.

Styrelseordföranden ska registreras i föreningsregistret hos Bolagsverket.

Välja styrelse

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som går in i deras ställe. Detta sker, om inte annat är beslutat, efter styrelseordförandens bestämmande.

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen uppgifter varierar beroende på föreningens storlek och om en verkställande direktör är utsedd. Styrelsen

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • fastställer hyran för respektive lägenhet
 • ansvarar för att skatter betalas in i tid
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Verkställande direktör

I ekonomiska föreningar kan styrelsen utse en verkställande direktör. Föreningen kan också utse en eller flera vice verkställande direktörer. Den vice verkställande direktören är suppleant för den verkställande direktören.

Den verkställande direktören måste planera/avse att delta i den kooperativa hyresrättsföreningens verksamhet. Alltså får uppdraget inte vara enbart formellt. Det finns därmed ett förbud mot så kallade målvakter.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.