Revisor – kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver du inte anmäla revisorn till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

 • ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till föreningens verksamhet krävs för att fullgöra uppdraget
 • vara minst 18 år
 • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
 • inte ha förvaltare.

Om föreningen är större krävs

 • en auktoriserad revisor
 • inte att revisorn bor inom EES.

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • verkställande direktör i föreningen
 • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?

Om föreningen uppfyller mer än ett av dessa villkor ser vi den som större och då ska revisorn anmälas till Bolagsverket:

 • Medelantalet anställda i föreningen ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit mer än 50 .
 • Föreningens redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 40 miljoner .
 • Föreningens redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 80 miljoner kronor.