Föreningsstämma – kooperativ hyresrättsförening

Varje år ska föreningen samlas för en föreningsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger något annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman ska besluta om

  • styrelsens sammansättning
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • revisorer
  • ändring av stadgarna
  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
  • hur vinsten eller förlusten ska hanteras
  • på vilket sätt föreningen ska upplösas.

Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden

I stadgarna ska det stå hur kallelsen till föreningsstämman ska skickas ut. Kallelsen till årsstämman får utfärdas tidigast sex veckor men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för en extra föreningsstämma där en ändring av stadgarna eller beslut om likvidation eller fusion ska behandlas. I stadgarna får det stå att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckor före.

Kallelse till extra bolagsstämma där andra frågor än stadgar, likvidation, fusion eller förenklad avveckling ska behandlas ska skickas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Skicka kallelse och andra meddelanden med e-post

Föreningen kan skicka information till medlemmarna med e-post, trots att det i lagen står att den ska skickas med post. Det kan exempelvis vara kallelse till en föreningsstämma där stämman ska besluta om likvidation eller fusion. För att föreningen ska få göra det måste medlemmarna besluta om det på en föreningsstämma. Varje medlem måste också lämna sitt samtycke.

Ombilda en fastighet till kooperativ hyresrätt

För att ett beslut om förvärv av en fastighet för ombildning till kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen ska vara giltigt, måste följande handlingar vara tillgängliga inför föreningsstämman:

  • en ekonomisk plan och
  • ett besiktningsprotokoll som visar husets skick.

Lagar och regler

6 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar Länk till annan webbplats.