Ekonomisk plan – kooperativ hyresrättsförening

I en kooperativ hyresrättsförening som ska äga ett hus måste det finnas en ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge blivande hyresgäster information om föreningen och dess ekonomi. 

Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Till planen ska fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick. Planen registreras inte hos Bolagsverket. 

Granskad av två intygsgivare

Den ekonomiska planen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och granskad av två särskilda intygsgivare.

Det är föreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen. Boverket utser och utövar tillsyn över de särskilda intygsgivarna. En förteckning över intygsgivare finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..