Stadgar – näringsdrivande ideell förening

När du anmäler föreningen för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in föreningens stadgar.  Här kan du se vilket innehåll stadgarna bör ha i en näringsdrivande ideell förening.

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Vad bör stadgarna innehålla?

Stadgarna bör innehålla information om

 • föreningens namn
 • föreningens ändamål och verksamhet
 • medlemskap och uteslutning av medlemmar
 • medlemsavgift eller hur den ska fastställas
 • föreningens verksamhetsår, så gott som alltid tolv månader och i regel lika med ett kalenderår (1 januari–31 december)
 • ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • hur kallelsen till föreningsstämman ska ske
 • vilka som har rösträtt på föreningsstämman
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, hur de väljs och mandattid
 • antal revisorer, hur de väljs och mandattid
 • regler för ändring av stadgarna
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.