Om verklig huvudman – ideell förening

De flesta ideella föreningar har fler än tre medlemmar och varje medlem har 1 röst. Då man behöver kontrollera mer än 25 procent för att vara verklig huvudman, betyder det att vanligtvis så finns det ingen verklig huvudman i en ideell förening.  

Bara ni som har verklig huvudman måste anmäla

Om er ideella föreningen inte har någon verklig huvudman behöver ni inte anmäla någonting till Bolagsverket. OBS - Denna regel gäller bara ideella föreningar, ingen annan typ av förening.

Om föreningen inte är registrerad (Skatteverket tilldelar föreningar organisationsnummer, men det räknas inte som en registrering) behöver ni dessutom bara anmäla verklig huvudman i samband med affärsförbindelser och vissa transaktioner, till exempel när ni ska öppna ett bankkonto. Om föreningen måste anmäla verklig huvudman ska ni göra det inom fyra veckor från det att ni har lämnat uppgifterna till en verksamhetsutövare, exempelvis en bank eller en mäklare.

Anmäl styrelse om ni samlar in pengar

En ideell förening som

  • stadigvarande samlar in pengar som de ska ge bort till någon annan

ska även anmäla styrelseledamöter (eller motsvarande) och firmatecknare i vår e-tjänst. Men om det redan finns i ett offentligt register (ett myndighetsregister som vem som helst enkelt kan få information ur) behöver ni inte anmäla det igen.

Vem är verklig huvudman?

De flesta ideella föreningar har fler än tre medlemmar och varje medlem har 1 röst. Då man måste kontrollera mer än 25 procent för att vara verklig huvudman, betyder det att vanligtvis så finns det ingen verklig huvudman i en ideell förening.  

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar t.ex. en ideell förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis genom att ha:

  • mer än 25 procent av rösterna genom andelar eller medlemskap
  • rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

I vissa fall behöver ni inte anmäla personuppgifterna

Om er ideella förening har politisk, religiös eller kulturell verksamhet behöver ni inte anmäla den verkliga huvudmannens personuppgifter om det gör att hens politiska, religiösa eller kulturella uppfattning kommer fram. Ni behöver heller inte anmäla personuppgifterna om det innebär att hens medlemskap i en fackförening, hälsotillstånd eller uppgifter om sexuallivet kommer fram.

Närstående

Om en person kontrollerar den ideella föreningen tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera juridiska personer

I en grupp av flera juridiska personer, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller den förening som ytterst äger föreningarna/företagen i gruppen.

Anna kontrollerar 75 % av Ideella föreningen A som äger 100  % av Företag B, Anna är därför verklig huvudman i både Ideella föreningen A och Företag B.

Exempel

En ideell förening har 100 medlemmar där varje medlem har 1 röst. Ingen av medlemmarna kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Tänk på att det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän, genom exempelvis ett avtal eller en bestämmelse i stadgarna.

En medlem i en ideell förening kontrollerar genom sitt medlemskap mer än 25 procent av rösterna i föreningen. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Två registrerade partner kontrollerar genom sina medlemskap 15 procent var av rösterna i en ideell förening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman till 30 procent. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om föreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem i en ideell förening kontrollerar genom sitt medlemskap 10 procent av rösterna i föreningen, men personen har dessutom genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av ledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem i en ideell förening kontrollerar genom sitt medlemskap 30 procent av rösterna i föreningen. Föreningen äger i sin tur ett aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.  

Fyra medlemmar i en ideell förening kontrollerar 25 procent var av rösterna i föreningen. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Det kan finnas andra som är verkliga huvudmän.