Ändra stadgarna – ekonomisk förening

Många ändringar i en ekonomisk förening innebär att du måste ändra stadgarna. Det gör du i vår e-tjänst på verksamt.se. Stadgarna ändras genom beslut av föreningsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

En eller två stämmor?

Ett beslut om att ändra stadgarna i en ekonomisk förening är i de flesta fall giltigt om två tredjedelar av de som röstar säger ja. Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, till exempel att beslutet måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att föreningen ska kunna ändra stadgarna.

Kallelsen till föreningsstämman

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Protokoll från stämman

I protokollet från föreningsstämman ska det stå vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits med. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå.

Protokollet ska vara undertecknat av:

  • protokollföraren
  • stämmans ordförande
  • en justerare.

Föreningens namn, stämmans datum och ort ska också stå i protokollet.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.