Förenklad avveckling – ekonomisk förening

Här kan du läsa mer om hur en ekonomisk förening kan upplösas genom förenklad avveckling. Ansök om förenklad avveckling till Bolagsverket.

Ansök i tid

Ansök inom en månad efter föreningsstämmans beslut om förenklad avveckling.

Innehåll i ansökningen

Bifoga följande handlingar till ansökan om förenklad avveckling:

 • kopia av föreningsstämmans protokoll tillsammans med medlemsförteckning
 • dokumentation som visar styrelseledamöternas och den verkställande direktörens samtycke till den förenklade avvecklingen
 • utdrag från Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas och betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas, som inte är äldre än en månad
 • intyg från Skatteverket, som inte är äldre än en månad vid inlämnandet, att föreningen inte är skyldig att betala skatter eller avgifter och att en sådan skyldighet inte kan antas uppstå.

Ansökan ska dessutom innehålla en försäkran på heder och samvete av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör att

 • föreningen inte har några skulder och att sådana, såvitt de känner till, inte kommer att uppstå
 • föreningen enligt stadgarna inte är skyldig att gå i likvidation.

Om du använder blanketten Ansökan om förenklad avveckling, nr 933 , så försäkrar du detta när du skriver under den.

Vad händer när du skickat in ansökan?

Vi börjar alltid med att kontrollera att ansökan är komplett. Om den saknar delar kommer vi att be dig skicka in dem. När vi väl har en komplett ansökan händer det här:

 1. Vi kungör ansökan i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.. Kungörelsen ligger ute i minst två månader.
 2. Vi beslutar att förenklad avveckling får ske. Styrelsen får en kopia av beslutet.
 3. Beslutet börjar gälla efter tre veckor.

Totalt tar det minst tre månader från att vi får in ansökan till att avvecklingen är klar. Till dess kan någon lämna in ett klagomål mot ansökan, som kan leda till att föreningen inte kan avvecklas.

Effekterna av förenklad avveckling

När beslutet börjar gälla slutar föreningen att finnas och vi tar bort den ur föreningsregistret. Detta innebär bland annat att föreningens medlemmar, styrelsen och den verkställande direktören (om sådan finns) blir solidariskt ansvariga för föreningens förpliktelser.

Vad är förenklad avveckling?

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Förenklad avveckling är ett komplement till likvidation och är en upplösningsform som sker utan föregående likvidation. Det medför således vissa ekonomiska och administrativa förenklingar för de föreningar som har möjlighet att välja förenklad avveckling.

Förenklad avveckling är främst tänkt att passa mindre föreningar med liten eller ingen verksamhet alls.

Vilka kan genomföra en förenklad avveckling?

Förutsättningar för att en förening ska kunna genomföra en förenklad avveckling:

 • Föreningsstämman har fattat beslut om förenklad avveckling och samtliga medlemmar som finns i föreningen har röstat för förslaget. Det räcker alltså inte med ”alla på stämman” om inte samtliga medlemmar var närvarande.
 • Samtycke ska finnas från samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, när sådan finns.
 • Föreningen är inte enligt stadgarna skyldig att gå i likvidation.
 • Föreningen hade tre eller fler medlemmar och behörig styrelse vid stämmans beslut om förenklad avveckling.
 • Föreningen äger inte någon fastighet och innehar inte heller någon tomträtt.
 • Föreningen har inga skulder och det kan inte heller antas att några sådana kommer att uppkomma.

Vidare bör föreningen inte ha större tillgångar eller avtal med tredje part. Det finns inga exakta gränsvärden att referera till för att definiera större tillgångar, utan det är upp till föreningen själv att definiera vad som bedöms som större tillgång i föreningen. Ett exempel på avtal är ett hyresavtal där hyran förfaller till betalning.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har skapat mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar föreningen.