Årsredovisningsguiden för ekonomisk förening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet samt den verkställande direktören om en sådan är utsedd. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall


Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation


Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1§ första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 17 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
  • 17 kap. 11 § första stycket 3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för en ekonomisk förening.

Årsredovisningens delar, ekonomisk förening

1. Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

En ekonomisk förening är skyldig att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om föreningen når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om den ekonomiska föreningen är en moderförening och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 behöver eliminering inte göras om tillämpningen istället utgår från gränsvärdena 48 miljoner kronor i balansomslutning och 96 miljoner kronor i nettoomsättning.

En ekonomisk förening som inte är skyldig att skicka in sin årsredovisning självmant, måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om någon begär det.

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

3. Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

4. Sanktioner

Likvidation

Bolagsverket ska besluta om likvidation om föreningen är större företag och därmed självmant ska lämna in årsredovisning och revisionsberättelse men inte har gjort det inom elva månader från det att räkenskapsåret gick ut.

Bolagsverket ska besluta om likvidation om verket har förelagt föreningen att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse eller i förekommande fall koncernredovisning men föreningen inte har gjort det inom tre månader från det att den utsatta tiden gick ut.

Vite

Om en ekonomisk förening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse efter föreläggande från Bolagsverket kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.