Årsredovisningens delar, ekonomisk förening

En årsredovisning för en ekonomisk förening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkningen
  3. Balansräkningen
  4. Kassaflödesanalysen (ska upprättas av större företag)
  5. Noterna.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Föreningen kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.

På Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa mer om vad som ska ingå i exempelvis en förvaltningsberättelse.

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreningens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på den sista dagen på räkenskapsåret (balansdagen).

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre föreningar har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

Förkortad resultaträkning

Föreningar som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre föreningar kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Läs om hur du ansöker om dispens från att uppge nettoomsättningen

Förkortad balansräkning

Mindre föreningar med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning.

Kassaflödesanalysen (ska upprättas av större företag)

Om föreningen per definition är en större förening, ska ni också upprätta en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys ska redovisa föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

Underskrifter

  • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter, alltså av den behöriga styrelsen och verkställande direktören.
  • En styrelseledamot eller verkställande direktör kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
  • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
  • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
  • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

Externa länkar

Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats.