Årsredovisningens delar, bostadsrättsförening

En årsredovisning för en bostadsrättsförening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

  1. förvaltningsberättelsen
  2. resultaträkningen
  3. balansräkningen
  4. noterna.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreningens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

Läs mer hos Bokföringsnämnden

Läs mer om vad förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och noterna ska innehålla i Bokföringsnämndens vägledningar Länk till annan webbplats., Årsredovisning i mindre företag (K2) och Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Underskrifter

  • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
  • En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
  • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
  • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
  • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.