Årsredovisningsguiden för aktiebolag

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen? Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören om en sådan är utsedd1
När ska ordinarie bolagsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? Ja
Skickas till Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original3
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om aktiebolaget är moderbolag i en större koncern2
  • Protokoll från ordinarie bolagsstämma, om stämman har beslutat om vinstutdelning
Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören3
När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämma
Sanktioner om handlingarna inte kommer in

Förseningsavgifter4

Likvidation4

Bestämmelser
  • 6 kap. 1 § första stycket 1 bokföringslagen (1995:1554)
  • 8 kap. 3 § första stycket 1 samt 5 och 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 25 kap. 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

Noter

1. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

3. Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB)

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB)

4. Sanktioner

Förseningsavgift

Ett aktiebolag ska betala en förseningsavgift på 5 000 kronor om årsredovisningen och revisionsberättelsen (samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Efter ytterligare två månaders dröjsmål ska bolaget betala en andra förseningsavgift på 5 000 kronor. Om handlingarna dröjer ytterligare två månader ska bolaget betala en tredje förseningsavgift på 10 000 kronor.

För publika aktiebolag är avgifterna högre (10 000 kronor, 10 000 kronor respektive 20 000 kronor).

Likvidation

Ett aktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse (och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse) till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.