Årsredovisningsguiden för understödsförening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen? Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.
När ska ordinarie föreningsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? Ja
Skickas till Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större understödsföreningar1, kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original2
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om understödsföreningen är en moderförening

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören2

När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma3
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite4
Bestämmelser
  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1999:1560)
Övrigt Understödsföreningar registreras hos Finansinspektionen. Nyregistrering av understödsförening kan inte ske efter 1 april 2011

Noter

1. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

2. Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB)

3. När ska handlingarna ha kommit in?

För räkenskapsår som inletts före 2009-03-01 gäller att årsredovisningen ska skickas in så snart resultaträkningen och balansräkningen har fastställts.

4. Sanktioner

Vite

Om en understödsförening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse, och i förekommande fall  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöterna föreläggas vid vite att ge in handlingarna.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats