Årsredovisningsguiden för stiftelse

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? I vissa fall1
Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen undertecknas av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? I vissa fall2
Skickas till Länsstyrelsen
Vad ska skickas in?
 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större stiftelser3, kassaflödesanalys
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om stiftelsen är moderföretag i en större koncern3
När ska handlingarna ha kommit in? Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite4
Bestämmelser
 • 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 3 samt 6 kap. 1 § första stycket 5 bokföringslagen (1999:1078)
 • 8 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554)
 • 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220)

Noter

1. Ska årsredovisning upprättas?

Följande stiftelser är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisning:

 • stiftelser som bedriver näringsverksamhet
 • moderstiftelser
 • insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220)
 • kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag
 • stiftelser som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting
 • pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

En stiftelse som enligt stiftelseförordnandet får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för bestämda fysiska personer är inte bokföringsskyldig.

Övriga stiftelser är bokföringsskyldiga, och skyldiga att upprätta årsredovisning, om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. När värdet av tillgångarna bestäms, ska varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet, om ett sådant värde finns.

2. Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång

3. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

4. Sanktioner

Vite

Om en stiftelse inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisning, kan styrelseledamöterna eller förvaltaren föreläggas vid vite att ge in handlingarna.