Årsredovisningsguiden för statlig myndighet

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? Ja
Skickas till Regeringen
Bestämmelser 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
När ska handlingarna ha kommit in? Senast den 22 februari