Årsredovisningsguiden för kreditmarknadsförening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen? Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen
När ska ordinarie föreningsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? Ja
Skickas till Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original1
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om kreditmarknadsföreningen är en moderförening

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören1

När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite2
Bestämmelser
  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • 8 kap. 3 § första stycket samt 13 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)

Noter

1. Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB)

2. Sanktioner

Vite

Om en kreditmarknadsförening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöter och verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.