Årsredovisningsguiden för kommun

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Laghänvisning 8:14–20 §§ kommunallagen (1991:900)
Övrigt Årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser